Siirry pääsisältöön

Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase

SoildiverAgro

SoildiverAgro on EU:n H2020-ohjelman rahoittama konsortiohanke, jonka tarkoituksena on tunnistaa tärkeimpiä Euroopan maatalousmaiden maaperän biologista monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä. Projekti pyrkii ottamaan mukaan sidosryhmiä ja tuotosten loppukäyttäjiä varmistamaan viljelijöiden haasteiden realistinen tunnistaminen. Projekti pyrkii lisäämään tietoa maaperän eliöiden geneettisestä ja toiminnallisesta monimuotoisuudesta ja niiden dynamiikasta edustavalla otoksella eurooppalaisista viljelymaista sekä tavanomaisten ja luonnonmukaisten tuotantojärjestelmien ja erilaisten hoitokäytäntöjen puitteissa kattavasti. Euroopan ilmastoltaan ja maaperältään erilaisilta pelloilta arvioidaan maaperän biologisen monimuotoisuutta ja miten se liittyy maaperän ominaisuuksiin, ilmasto-olosuhteisiin ja viljelyjärjestelmiin. Hanke pyrkii jatkuvaan menetelmine kehittämiseen maaperän geneettisen ja toiminnallisen biologisen monimuotoisuuden arvioimiseksi, seuraamiseksi ja toiminnan määrittelemiseksi. Soildiveragro pyrkii tunnistamaan tärkeimmät eliöryhmät, jotka ovat keskeisiä maaperän organismien geneettisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden kannalta ja liittämään monimuotoisuuden i) kasvien terveyteen, ii) kasvien kasvuun ja kehitykseen, iii) sadon tasoon ja laatuun, iv) ulkoisten panosten vähentämiseen, sekä vuorovaikutuksiin ja v) ekosysteemipalveluihin (maaperän hedelmällisyys, maaperän pilaantumisen ehkäiseminen, maaperässä olevien tuholaisten vähentäminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja tehostettu hiilen sitominen). Hankkeen tarkoituksena on löytää ja edistää viljelykäytäntöjä ja -järjestelmiä, jotka pitävät yllä ja lisäävät maaperän biologista monimuotoisuutta, parantavat satotasoja ja sadon laatua, vähentävät ulkoisten tuotantppanosten käyttöä ja edistävät ekosysteemipalveluja EU:n eri pedoklimaalisten alueiden maatalousekosysteemeissä. Ehdotettujen maanviljelykäytäntöjen ja -järjestelmien ympäristölle, sekä taloudelle aiheuttamat kustannukset sekä sosiaaliset vaikutukset ja hyödyt arvioidaan ottaen huomioon tiedon tarvitsijoiden ja käyttäjien tarpeet. Maatilojen kannattavuuden kannalta on tärkeää osoittaa, että ehdotetut viljelymenetelmät ja -järjestelmät vähentävät tuotantokustannuksia, minkä seurauksena on mahdollista saavuttaa korkealaatuisia viljelytuotteita, joilla on suurempi taloudellinen lisäarvo. Tämä saavutetaan hallinnoimalla maaperän biologista monimuotoisuutta asianmukaisesti kestävämpien ja terveempien viljelykasvien ansiosta, vähentämällä ulkoisia tuotantopanoksia (kuten esimerkiksi synteettiset lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet).

Projekti noudattaa monitoimijuuden lähestymistapaa, jossa projektin alusta loppuun saakka keskustellaan ja kuunnellaan eri sidoryhmiä ja jaetaan heille tietoa. Hanke toteutetaan EU-alueen kuudella maantieteellisesti erilaisella vyöhykkeellä, jonka ytimessä ovat 15 pellloilla tehtävää kenttäoetta. Tutkimuskonsortioon kuuluu 22 kumppania seitsemästä eri EU-maasta, ja projekti toteutetaan vuosina 2019-2024.

Projektin lopullisena tavoitteena on määritellä se toiminnallisen biologisen monimuotoisuuden taso (toiminnalliset ryhmät, tiheys, aktiivisuus, toiminnallisten tai taksonomisten ryhmien / lajien runsaus, sekä hyödyllisten organismien tai taudinaiheuttajien runsaus) kenttäkokeista EU:n alueelliselle tasolle, ja kehittää parhaita maatalouden käytäntöjä, välineitä ja suosituksia, joilla edistetään maatalousmaiden biologisen monimuotoisuutta ja EU:n kestävää maatalouspolitiikkaa.