Siirry pääsisältöön

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Lukeen niiltä osin, kuin Luonnonvarakeskus toimii rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn henkilötiedoille. Oikeuksien laajuus ja toteuttaminen riippuvat henkilötietojen käsittelyperusteesta tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa. Mikäli haluat tarkistaa, mitä tietoja sinusta on talletettu Luonnonvarakeskuksen pitämiin rekistereihin, voit tehdä sen oheisella Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö voi olla myös vapaamuotoinen, mikäli pyyntö sisältää lomaketta vastaavat tiedot.

Täytetty ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa Luonnonvarakeskuksen kirjaamoon postitse osoitteeseen Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki tai turvasähköpostina osoitteeseen kirjaamo@luke.fi. Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Voit käyttää salatun sähköpostin lähettämiseen Turvaposti-palvelua.

Pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyys tulee varmentaa kohtuullisia keinoja käyttäen. Henkilöllisyyden varmistamiseksi rekisteröidyn tulee tarvittaessa esittää kuvallinen henkilöllisyystodistus paikan päällä kirjaamossa.

Rekisteritietojen tarkastuspyynnön tekeminen ja pyynnön käsittely Luonnonvarakeskuksessa on pääsääntöisesti maksutonta. Jos rekisteröidyn pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, erityisesti kun pyynnöt ovat toistuvia, voi Luonnonvarakeskus periä kohtuullisen maksun, joka vastaa pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

Ratkaisu asiassa annetaan yhden kuukauden määräajassa pyynnön vastaanottamisesta lukien.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevien tietojen poistamista järjestelmistämme tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Oikeus tietojen poistamiseen tunnetaan myös ”oikeutena tulla unohdetuksi”.

Rekisterinpitäjän täytyy poistaa henkilötietosi näissä tapauksissa:

 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietojasi siihen tarkoitukseen, jota varten ne alun perin kerättiin/käsiteltiin
 • Peruutat antamasi suostumuksen, eikä tietojesi käsittelylle ole muuta laillista perustetta
 • Vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelylle ole perusteltua syytä
 • Vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin
 • Tietojasi on käsitelty lainvastaisesti
 • Tietosi on poistettava lainsäädännön perusteella
 • Tietosi on kerätty huoltajasi suostumuksen perusteella tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä (esim. verkkokaupat ja sosiaalinen media)

Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan ole pakko poistaa henkilötietojasi, jos ne ovat perustellusti tarpeellisia seuraavia tarkoituksia varten:

 • Sananvapaus ja tiedon välittäminen
 • Lain noudattaminen
 • Rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
 • Yleinen etu – esimerkiksi arkistointi, tutkimus tai tilastointi
 • Oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Joissakin ennalta määritellyissä tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Rajoittaminen tarkoittaa, että rekisterinpitäjä saa käsitellä tietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia, yleisen edun takia tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä näissä tilanteissa:

 • Tiedot ovat mielestäsi virheellisiä
 • Tietojasi käsitellään lainvastaisesti, mutta et halua, että ne poistetaan kokonaan
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta sinä tarvitset niitä oikeusvaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen
 • Olet vastustanut tietojesi käsittelyä (pyytänyt, että niitä ei käsiteltäisi lainkaan), mutta lopullista päätöstä harkitaan vielä

Käsittelyn rajoittaminen on yleensä vain väliaikaista.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Joissakin tilanteissa voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että tietojasi ei käsiteltäisi ollenkaan.

Vastustaminen on mahdollista, jos rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi yleisen edun tai julkisen vallan vuoksi tai oikeutetun etunsa perusteella. Mikäli kyse on henkilötietojen käsittelystä suoramarkkinointitarkoituksiin, voit vastustaa sitä ilman että sinun tarvitsee perustella vastustustasi. Muulloin voit vastustaa tietojesi käsittelyä, jos sinulla on siihen jokin henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvä erityinen syy.

Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten tulee lopettaa heti kun tieto vastustamisesta vastaanotetaan. Muissa tapauksissa henkilötietojen käsittely tulee keskeyttää siksi aikaa, kun päätöstä käsittelyn mahdollisesta lopettamisesta arvioidaan, ellei rekisterinpitäjä pysty osoittamaan oikeutettua perustetta käsittelyn jatkamiselle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen antaa rekisteröidylle mahdollisuuden saada haltuunsa itseään koskevat henkilötiedot ja käyttää niitä uudelleen omiin tarkoituksiinsa eri palveluissa.

Oikeuden toteuttaminen on mahdollista sellaisten tietojen osalta, jotka koskevat sinua tai jotka olet itse toimittanut meille, ja joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla joko antamasi suostumuksen tai meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpanon perusteella. Sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Tietojen siirto ei saa vaikuttaa haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelu tehdään erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa toimivaltainen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.