Siirry pääsisältöön

Avoin tiede ja tieto

Luke tuottaa avointa tietoa ja dataa osana tutkimus- ja seurantatyötään. Luken avoimet tutkimuksen tulokset ja tietovarannot ovat kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä muun muassa julkaisuina, tilastoina, verkkopalveluina ja tutkimusdatana.

Luken aineistopolitiikka

Luken aineistopolitiikassa kuvataan sähköisessä muodossa olevan tietoaineiston keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät organisaatiotason periaatteet ja tavoitetila.

I Luken tietoaineistojen hallinnassa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja tilastoaineistojen hallinnassa Suomen virallisen tilaston ohjeita ja suosituksia. Aineistojen hyvä hallinta tehostaa tutkimus- ja tilastoprosessia. Tietoaineistojen hallinnan tapa vaihtelee tieteenalasta, tietojen tyypistä ja projektien luonteesta riippuen. Hyvin hallittu aineisto on mahdollista avata tai jalostaa loppukäyttäjiä palvelevaksi tietotuotteeksi. Luke tarjoaa tutkijoilleen infrastruktuurin tietoaineistojen hallintaan ja avaamiseen sekä tietotuotteiden rakentamiseen.

II Luken tavoitteena on tieto- ja tilastoaineistojen avoimuus. Aineistojen avaaminen edistää korkeatasoista tutkimusta, luo edellytyksiä innovaatioille ja turvaa hyviä tutkimuskäytäntöjä. Tutkimuksen rahoittajat ja julkaisujen kustantajat arvostavat ja yhä useammin edellyttävät aineistojen avoimuutta. Luken omistamat tieto- ja tilastoaineistot ovat julkisia huomioiden kuitenkin lainsäädännön aiheuttamat rajoitteet. Aineistojen avaamista ohjaavat käytettävissä olevat resurssit sekä aineistojen kysyntä. Tietoaineistojen jalostamisesta tai tietoaineistojen irrottamisesta voidaan periä käyttäjiltä korvaus. Luken avoimia tietoaineistoja ja tietotuotteita voi hyödyntää myös kaupallisesti.

III Luken avoimet tietoaineistot ja tietotuotteet ovat asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden saavutettavissa, löydettävissä ja käyttökelpoisessa muodossa. Avattavat tietoaineistot ja tietotuotteet ovat jatkojalostettavassa ja koneluettavassa muodossa, hyvin dokumentoidut ja niiden käyttöehdot ovat selkeästi esillä. Palveluissa pyritään hyödyntämään kansainvälisiä standardeja ja lisenssejä. Tietoaineistot ja tietotuotteet ovat haettavissa metadatapalvelun (www.luke.fi/radar) kautta ja tilastoaineistot stat.luke.fi -verkkopalvelussa. Aineistojen ja tietotuotteiden käyttöä ja jakamista varten Luke rakentaa kartta- ja latauspalvelun sekä alakohtaisia verkkopalveluja, jotka löytyvät verkkosivujen Palvelut-alasivuilta.

IV Tietoaineistojen avaamisessa huomioidaan tietyt rajoitukset. Tutkimusaineistojen ja -tulosten kaupallinen hyödyntäminen ja oikeuksien suojaaminen huomioidaan avaamisen yhteydessä. Aineistojen avaamista ja luovuttamista voivat rajoittaa myös tiedontuotannon turvaaminen, hankesopimukset, yksityisyyden suoja ja muu lainsäädäntö. Osaan käyttörajoitteisista tilasto- ja tietoaineistoista voidaan myöntää käyttöoikeus viranomais- ja tutkimuskäyttöön. Osasta käyttörajoitteisista aineistoista (esimerkiksi vapaaehtoisten keräämät lajihavainnot) voidaan jalostaa avoimia tietotuotteita karkeistamalla tai anonymisoimalla tietosisältöä.

V Luken tilastoaineistojen käyttö on rajattua tilastosalaisuuden ja tilastoalan ammattieettisten periaatteiden vuoksi. Luken tilastot noudattavat Suomen virallisen tilaston ohjeistusta. Tietosuojan perusasiat on määritelty tilastolaissa, henkilötietolaissa, laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja Euroopan neuvoston asetuksessa, osin aineistoja koskevissa erityisasetuksissa sekä Suomen virallisen tilaston tietosuojasuosituksessa. Perustana ovat Euroopan komission laatimat Euroopan tilastojen käytännesäännöt. Tilastoaineistoja voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin, mutta ohjeiden mukaisesti ei luovuteta keskittyneillä markkinoilla toimivien yritysten tietoja.

VI Aineiston luoneilla tutkijoilla on ensikäyttöoikeus aineistoonsa. Luken aineistojen omistusoikeudet ovat Lukella. Asiakasrahoitteisissa tutkimuksissa tietoaineiston omistusoikeus on lähtökohtaisesti tilaajalla. Usean organisaation tutkimushankkeissa tietoaineistojen omistusoikeudesta ja käyttöoikeuksista on sovittava erikseen. Luken tutkimushankkeissa aineiston luoneilla tutkijoilla on ensikäyttöoikeus aineistoon, mikä tarkoittaa alkuperäisen tutkimussuunnitelman toteuttamista ennen jatkokäyttöä. Luken tavoitteena on, että aineiston jatkokäyttö olisi mahdollista viimeistään kaksi vuotta projektin päättymisestä.  Viranomais- ja asiantuntijatehtävissä syntyneiden seuranta-aineistojen kohdalla Lukella on oikeus raportoida tulokset ennen tietoaineiston luovuttamista muuhun käyttöön. Julkistetut tilastot ovat yhtäläisesti ja samanaikaisesti kaikkien käytössä. Muiden tutkijoiden aineistoja käytettäessä tulee huomioida lailliset ja eettiset näkökohdat. Luken aineistojen käytön yhteydessä tutkimusaineistojen tekijät on mainittava hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti ja Luke on mainittava tieto- ja tilastoaineistojen lähteenä

Luken aineistopolitiikan valmistelussa on hyödynnetty kotimaisten tutkimusorganisaatioiden avoimesti saatavilla olevia aineistopolitiikkaa käsitteleviä dokumentteja, Iso-Britannian tutkimusneuvoston (Research Councils UK) koordinoimaa Avoimen tutkimusaineiston yhteisymmärryssopimusta (Concordat on Open Research Data) ja Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen materiaaleja.