Siirry pääsisältöön

Politiikkatukea EU:n biodiversiteettistrategian ja ennallistamisasetuksen vaikutusten ymmärtämiseksi

Viimeisten kahden vuoden aikana Euroopan komissio on julkaissut lukuisia luonnonvarojen käyttöön vaikuttavia politiikkatoimiehdotuksia. Politiikkatoimissa korostuvat ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden edistäminen, millä on vaikutuksia myös elinkeinojen toimintaan.

Luonnonvaroihin liittyvä sääntely on muutoksessa EU:ssa

Euroopan komissio julkaisi keväällä 2020 EU:n biodiversiteettistrategian. Strategian tavoitteena on kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Keinoina ovat muun muassa suojelun lisääminen ja ekosysteemien ennallistaminen. Ennallistamiseen liittyviä tavoitteita on tarkoitus toteuttaa laillisesti sitovan EU:n ennallistamisasetuksen kautta. Sekä EU:n biodiversiteettistrategia että ennallistamisasetusehdotus ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden kokonaisvaikutusta luonnonvara-alaan on haastavaa arvioida.

Kuva: Unsplash / Steven Kamenar

Tuotimme tietoa tulevan sääntelyn vaikutuksista Suomelle

Tuemme yhteiskunnallista päätöksentekoa ja viranomaistoimintaa tuottamalla tutkimustietoa ohjauskeinoista, joilla monimuotoisuutta voidaan tukea ja ilmastovaikutuksia hillitä.

Tuotimme useita selvityksiä sekä EU:n biodiversiteettistrategiaan että ennallistamisasetukseen liittyen. Ennallistamisasetusta koskevan selvityksen mukaan luontotyyppien ennallistamistavoite tarkoittaisi noin 2–6 miljoonan hehtaarin ennallistamista ja 13–19 miljardin euron toimenpidekustannuksia vuoteen 2050 mennessä. Arvioimme myös biodiversiteettistrategian seurauksena mahdollisesti lisääntyvän tiukan metsien suojelun kansantaloudellisia vaikutuksia. Tulosten mukaan taloudellisten vaikutusten merkittävyys riippuu lisäsuojelun toteutustavasta.

Järjestimme laajan yleisön saavuttaneen webinaarin, kerroimme arvioiduista vaikutuksista useissa sidosryhmiemme järjestämissä tilaisuuksissa, annoimme lausuntoja Eduskunnan eri valiokunnille ja tarjosimme konsultaatioapua Euroopan parlamentin suomalaisille jäsenille.

Työmme on lisännyt ymmärrystä mahdollista vaikutuksista

Tavoitteenamme oli tarjota tietoa päätöksentekijöille ja sidosryhmille luonnonvarojen käyttöä koskevan kokonaisymmärryksen parantamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Tehty työ on auttanut arvioimaan vaikutusten mittakaavaa ja auttanut Suomen kantojen muodostuksessa. Olemme myös lisänneet käytännön toimijoiden ymmärrystä biodiversiteettistrategian ja ennallistamisasetuksen sisällöstä ja mahdollisista vaikutuksista. Tuottamamme tieto on auttanut hahmottamaan muun muassa sitä, miten ennallistaminen vaikuttaa elinkeinotoimintaan turvemaavaltaisilla alueilla.

”Vaikutukset elinkeinoille riippuvat paljon siitä, miten eri toimet kohdennetaan eri alueille, ja millaiset kannustimet niille luodaan,” tutkimusprofessori Heikki Lehtonen kertoo.