Siirry pääsisältöön

Tiedon kautta tukea maatilan biokaasulaitosinvestointeihin

Kotimaisella biokaasulla (tuotantopotentiaali 10 TWh) olisi mahdollista kattaa lähes kokonaan maatalouden energiankulutusta (11 TWh) vastaava energiantarve tai vaihtoehtoisesti neljäsosa kotimaan tieliikenteen energiankulutuksesta (42 TWh). Nykyinen vuosituotanto on kuitenkin vain noin 1 TWh. Suurin osa käyttämättömästä potentiaalista on maatalouden sivuvirroissa ja vajaahyödynnetyissä biomassoissa. Maatilalle biokaasulaitos on kuitenkin iso investointi ja vaatii muutosta totuttuihin toimintatapoihin. 

Toimintaympäristön muutokset vauhdittavat käyttöä

Jo syksyllä 2021 nähtiin voimakasta nousua energian hinnoissa EU:n julkaistua Fit for 55 -ilmastopaketin, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Alkuvuodesta 2022 energian hintojen nousu on vain kiihtynyt Ukrainan sodan myötä. Lisäksi ongelmaksi on muodostunut energian saatavuus. Vaikeassa tilanteessa moni viljelijä on lähtenyt harkitsemaan biokaasuntuotantoa.  

Biokaasulaskuri tarjoaa kattavaa pohjatietoa

Luken Biokaasulaskurin avulla viljelijät voivat testata, miten paljon energiaa ja ravinteita voisi tuottaa tilalla käytettävissä olevista biomassoista ja olisiko biokaasulaitos tilalle taloudellisesti kannattava investointi. Samalla biokaasuprosessi kokonaisuudessaan tulee tutummaksi. Päivitetty Biokaasulaskuri julkaistiin maaliskuussa 2021, ja se tarjoaa käyttäjälle kolme eri teknologista ratkaisua, yli kolmekymmentä vaihtoehtoista syötemateriaalia, useita tapoja kaasun hyödyntämiseen sekä laajan pohjan laskennan lähtöarvoille. Biokaasulaskuri on kerännyt ensimmäisen käyttövuoden aikana yli 4 000 käyttäjää. 

Paikallinen tuki biokaasulle tärkeää

FarmGas-hankkeessa selvitettiin haastattelujen kautta biokaasutoimijoiden kohtaamia taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia esteitä. Maatalouden heikko kannattavuus ja tuotantopanosten hinnannousu vaikeuttavat uusia investointeja. Kuntien on mahdollista pienentää biokaasuinvestointiin liittyvää investointiriskiä esimerkiksi takaamalla biokaasulle vakaa kysyntä julkisessa liikenteessä. Toisena haasteena nähtiin tukipolitiikan lyhytkestoisuus ja ennakoimattomuus. Parempaa kannattavuutta biokaasulle puolestaan etsittiin hankkeessa uusista hajautettua ja keskitettyä tuotantoa yhdistävistä toimintamalleista sekä biokaasun käytöstä erityisesti raskaan liikenteen polttoaineena henkilöautoja kuitenkaan unohtamatta.

”Kunnilla on merkittävä rooli biokaasukentän kehittymisen kannalta. Kuntien kannattaa aktiivisesti tuoda biokaasusta kiinnostuneita toimijoita yhteen ja olla mukana yhteistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa,” toteaa tutkija Kalle Aro.

Energiaomavaraisuuden lisäksi ympäristöhyötyjä

Oma energiantuotanto auttaa maatiloja ennakoimaan energiakustannuksia ja vahvistaa huoltovarmuutta. Samalla saavutetaan myös ympäristöhyötyjä. Lannan varastoinnin aikaiset kasvihuonekaasupäästöt pienenevät, kun lanta ohjataan biokaasureaktoriin ja metaani otetaan hallitusti talteen.

Biokaasuprosessin avulla on mahdollista tehostaa myös ravinteiden kierrätystä. Prosessin aikana raaka-aineiden sisältämä typpi muuttuu osittain ammoniumtypeksi, joka on kasveille paremmin käytettävässä muodossa ja näin voidaan vähentää lisätyppilannoitteiden tarvetta. Lisäksi yhteiskunnallisesti kotimaisen biokaasutuotannon vahvistaminen on keino vähentää riippuvuutta Venäjältä tuotavasta energiasta ja typpilannoitteista. 

Kuva: Sari Luostarinen