Siirry pääsisältöön

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Tuotamme tutkimustietoa ja keinoja, jotka auttavat yhteiskuntaa ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä toimialoja sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja torjumaan sitä. Raportoimme vuosittain maatalous- ja maankäyttösektorin päästö- ja poistumatiedot ja teemme jatkuvaa kehitystyötä kasvihuonekaasutaseiden laskentamenetelmien tarkentamiseksi. Hyödynnämme tekemiämme päästölaskelmia skenaariotarkasteluissa, jotka toimivat pohjana maa- ja metsätaloutta koskevalle ilmasto- ja energiapoliittiselle valmistelulle ja politiikkasuosituksille. 

Toteutimme vuonna 2022 skenaariotarkastelun Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan (MISU) tavoitteiden varmistamiseksi. Suunnitelma liittyy Suomen tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Toteuttamamme skenaariotarkastelun mukaan MISUn toimilla saavutettu nettovaikutus on 4,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2035 perusskenaarioon verrattuna. Tämä ylittää suunnitelmalle asetetun minimitavoitteen 1,7 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla. 

Tässä luvussa esittelemme keinoja varautua ilmastonmuutokseen erityisesti tuholaistutkimuksen, maatalouden huoltovarmuuden sekä kalojen geenijalostuksen kautta. Ilmastonmuutoksen torjuntaa käsittelemme pohtimalla, kuinka maa- ja metsätalouden kannustinjärjestelmiä tulisi kehittää, jotta ne edesauttaisivat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. 

Politiikkasuosituksia 2 kpl vuonna 2022

Artikkeleita yhteensä 55 kpl vuonna 2022 

Artikkeleista avoimesti saatavilla 78 %