Siirry pääsisältöön

Yhteistyön muodot

Tarjoamme erilaisia tutkimusyhteistyön malleja kaikenlaisiin tarpeisiin. Perusmallimme ovat yhteisrahoitteinen tutkimus ja asiakasrahoitteinen tutkimus. Ne eroavat toisistaan monella tavalla, ja niillä on erilaiset ehdot hankkeiden tulosten oikeuksille ja käytölle. Tarjoamme myös public–private-kumppanuuksia ja tukea tutkimustulosten kaupallistamiseen.

Yhteisrahoitteinen tutkimus

Luken omien ja yhteisrahoitteisten hankkeiden tulokset ovat pääsääntöisesti Luken omaisuutta. Tulokset voidaan kuitenkin siirtää yrityksille lisenssisopimuksilla ja muilla sopimuksilla.

Tutkimustulosten kaupalliset mahdollisuudet ja immateriaalisuoja varmistetaan ennen niiden julkaisemista.

Julkaisemme yhteisrahoitteisen tutkimuksen tulokset aina, eikä yksittäinen kumppani voi estää liikelaitoksen kanssa yhteisen hankkeen tulosten julkaisua. Myös rahastojen rahoittama julkinen tutkimus kuuluu Lukessa julkisen tutkimuksen piiriin.

Tutkimuksen ja kansainvälisen vertaisarvioinnin vastuullinen suorittaminen on keskeinen tekijä tutkimuslaitosten laadunvarmistuksessa. Me Lukessa arvioimme tutkimustoimintaamme jatkuvasti sisäisten ja ulkoisten tutkimustarkastusten avulla.

Asiakasrahoitteinen tutkimus

Tarjoamme asiakasrahoitteista tutkimusta läpinäkyvästi, tasapuolisesti ja puolueettomasti kaikille yrityksille, joiden toiminta ei ole ristiriidassa Luken toiminta-ajatuksen ja tieteellisen käytännön periaatteiden kanssa.

Luke antaa asiakasrahoitteisen tutkimuksen tulosten oikeudet yritykselle, ellei toisin sovita, ja katsoo tuloksista suoritetun maksun olevan osa yrityksen hankkeen rahoitusta.

Luken asiakasrahoitteisen, markkinaehtoisen toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa eli kattaa vähintään toiminnasta aiheutuvat kulut. Kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti ja noudatamme johdonmukaista hinnoittelukäytäntöä. Asiakasrahoitteisella toiminnalla kehitämme tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Pidämme kaikki asiakassuhteissa saadut ja asiakkaita koskevat tiedot sekä hankkeiden tulokset salassa, elleivät ne ole julkisia tai ellei asiakas ole antanut lupaa julkistaa niitä. Jokainen Luken työntekijä on vastuussa tietojen käsittelystä sisäisten tietosuojaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Emme paljasta asiakastietoja tahoille, joilla ei ole lupaa niitä käsitellä.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Luken julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä toteutettavat hankkeet on yleensä rakennettu uusien, nousevien teemojen ympärille. Yhteistä teemoille on se, että kaikki osallistuvat yritykset ovat niistä kiinnostuneita, vaikka yritykset voivatkin toimia eri biotalouden aloilla. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeiden tavoitteena on luoda uutta tietoa ja asiantuntemusta, joita voidaan julkaista laajalti ja käyttää markkinointitarkoituksiin. Hanketta ei voida suoraan käyttää osallistuvien yritysten tuotekehittelyyn.

Luke omistaa hankkeen tulokset. Tutkimus on julkista, ja tulosten suojaamispotentiaali määritetään ennen tulosten mahdollista julkaisemista. Hanketta rahoittavat yhteistyökumppanit eivät voi estää tulosten julkaisemista. Niillä on kuitenkin ensisijaiset neuvotteluoikeudet tulosten käyttöä koskien.

Luke voi siirtää tulosten omistusoikeudet ja käytön, kun se on saanut korvauksen teollisoikeuksista ja tekijänoikeuksista. Korvaus täytyy määrittää läpinäkyvästi ja puolueettomasti. Korvausta määrittäessä yritysten panostus hankkeeseen voidaan ottaa huomioon.

Tutkimustulosten kaupallistaminen

Me Lukessa uskomme, että tiivis yhteistyö sekä tiedon ja teknologian jakaminen yritysten kanssa on paras keino taata, että keksinnöt päätyvät markkinoille yhteiskunnan hyödyksi.

Lukessa on tarkkaan määritelty prosessi tutkimusten tuottamien keksintöjen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi. Keksintöopas sekä siihen liittyvä ilmoitusprosessi ja ohjauskäytäntö on laadittu keksijän palkitsemiseksi, mutta myös turvallisuuden varmistamiseksi laillisuus ja keksinnön tuleva markkinakäyttö huomioiden.

Luke noudattaa lakia oikeudesta työntekijöidensä tekemiin keksintöihin. Työntekijä ilmoittaa lain mukaisesti keksinnöstä työnantajalle, joka neljän kuukauden sisällä päättää, ottaako se keksinnön haltuunsa. Tänä aikana Luke määrittää keksinnön omistajuuden, markkinapotentiaalin ja suojaus- ja hyödyntämismahdollisuudet sekä etsii parhaan tavan siirtää keksintö liiketoimintayhteisölle.

Joskus keksinnöt voivat olla patentoituja tai muuten immateriaalioikeuksien alaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että ainoastaan patenttioikeuksien haltijalla on oikeus käyttää uutta tietoa kaupallisissa yhteyksissä. Luke neuvottelee mielellään yritysten kanssa lisenssisopimuksista tai muista immateriaalioikeuksien siirtämisen mahdollistavista sopimuksista patenttisuojan hakuprosessin jälkeen tai jopa sen aikana.

Hankkeen tuottamia immateriaalioikeuksia siirrettäessä Lukella on oikeus markkinahintaiseen korvaukseen, joka voi olla kertakorvaus tai perustua tuottoihin tai tekijänpalkkioihin.
Luke pyrkii myös takaamaan, että tutkijat pystyvät jatkamaan aiheen tutkimista myös sen jälkeen, kun teknologiansiirtosopimus on allekirjoitettu.

Yhteistyö Public Private Partnership -hankkeissa

Luke käynnistää vuosittain tietyn määrän uusia tutkimushankkeita Public Private Partnership -mallilla. PPP-hankkeet ovat esikilpailullisia tutkimushankkeita, jotka linkittyvät vahvasti Luken strategiaan sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeisiin. 

Hankkeiden rahoitukseen osallistuvat Luke ja useammat arvoketjun yritykset yhdessä. Hankkeet eivät ole riippuvaisia ulkopuolisesta julkisesta rahoituksesta, joten ne saadaan Luken ja yritysten yhteisten tarpeiden kannalta nopeasti liikkeelle. Luke toteuttaa hankkeet ja omistaa niissä syntyvät tulokset. Mukana olevilla yrityksillä on etuneuvotteluoikeus tuloksiin ja keksintöihin.