Siirry pääsisältöön

Luonnonhoidolla lisää monimuotoisuutta talousmetsiin

Metsien kestävä käyttö vaatii luonnon monimuotoisuuden, ilmastovaikutusten ja talouden yhteensovittamista. Talousmetsien luonnonhoidolla voidaan vahvistaa ja lisätä toimenpiteitä, jotka tukevat metsäluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita sekä pienentävät vesistökuormitusta, puuntuotantoa vaarantamatta.

Pitkäjänteinen työ luonnonhoidon eteen on auttanut, mutta ei vielä tarpeeksi

Pitkäkestoisten seurantojen perusteella monien metsien monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden kehitys on ollut myönteisempää sen jälkeen, kun luonnonhoito tuli osaksi metsänhoitoa 1990-luvulla. Metsälajien uhanalaisuuskehitys ei kuitenkaan ole muuttunut suotuisaksi.

Viime aikoina on kiinnitetty enenevissä määrin huomiota metsälajien uhanalaisuuteen johtaneisiin tekijöihin ja keinoihin näiden lajien auttamiseksi. Myös metsäteollisuuden kiinnostus luonnon monimuotoisuuden suojeluun on lisääntynyt.  Metsäteollisuuden yritykset edistävät luonnonhoidon toimia toteuttamalla omia monimuotoisuusohjelmiaan ja rahoittamalla tutkimushankkeita. Useiden yritysten pyrkimyksenä on ylittää nykyisen lainsäädännön ja sertifioinnin vähimmäisvaatimukset.

Olemme arvioineet talousmetsien luonnonhoidon nykytilannetta, tutkineet toimenpiteiden monimuotoisuushyötyjä sekä tarkastelleet luonnonhoidon vaikuttavuuden seurantaa. Talousmetsissä tarvitaan entistä tehokkaampia luonnon monimuotoisuutta tukevia toimia sekä laaja-alaisia, tutkimustietoon pohjautuvia suosituksia luonnonhoitoon.

Kuva: Unsplash / Cam James

Tavoitteena saada luonnonhoito osaksi tavallisia metsänkäsittelytoimenpiteitä

Laadimme Tapio Oy:n kanssa vuonna 2022 synteesiraportin tukemaan luonnonhoitosuositusten huomioimista koko metsäalan toimijakentässä pyrkimyksenä lisätä luonnonhoitotoimien vaikuttavuutta talousmetsissä. Tulevaisuuden tavoitteena on, että toimien vaikutukset metsälajistoon arvioidaan tieteellisin menetelmin eikä esimerkiksi uhanalaisten lajien suojelun suhteen tehdä merkittäviä myönnytyksiä. Myös metsäympäristöjen pienvedet ja vaikutukset Itämereen huomioidaan kokonaisvaltaisesti. 

Talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuutta voidaan lisätä resursoimalla leimikkokohtaiseen suunnitteluun sekä parantamalla toimenpiteiden ekologista laatua ja kohdentamista. Työtä helpottavat paikkatietoaineistot, kuten kosteusindeksi sekä avoin metsävara- ja luontotieto, tulee ottaa laajasti käyttöön suunnittelun tueksi, luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Metsäkeskuksesta toteaa.

Luonnonhoidon volyymin kasvattaminen hyödyttää maanomistajaa ja koko ekosysteemiä

On metsänomistajien ja kansalaisten yhteinen etu, että kaikkia suositeltuja toimia tehdään metsätalouskäytössä olevilla alueilla ja positiiviset muutokset metsäluonnon monimuotoisuudessa muodostuvat pysyviksi. Tätä varten tuotamme tutkimustietoa luonnonhoidon vaikuttavuudesta ja kehitämme uusia toimintamalleja.

Maanomistaja voi asettaa luontoarvojen vaalimisen puuntuotannolle rinnakkaiseksi tai ensisijaiseksi tavoitteeksi. Vapaaehtoisten toimien lisäksi tarvitaan luonnonhoidon vahvistamiseen kohdennettuja tukia. Tutkimukseen perustuvien, monimuotoisuutta tukevien keinojen käyttöönottoa voidaan tukea esimerkiksi kannustinpalkkioilla, tulosperusteisilla maksujärjestelmillä ja maksamalla tuotetuista ympäristöhyödyistä.

Luonnonhoito ylläpitää talousmetsän monimuotoisuutta sekä lisää metsien elinvoimaisuutta, kestävyyttä ja palautumiskykyä. Metsäluonto tarjoaa meille erilaisia palveluita ja hyötyjä, ja metsiä tulee käyttää siten, että tulevat sukupolvetkin voivat nauttia niistä.