Siirry pääsisältöön

Ihminen ja monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus ja ristiriidat

Ristiriitoja voi syntyä siitä, miten, missä ja millaisin keinoin monimuotoisuutta edistetään. Autamme tunnistamaan näitä ristiriitoja ja tarjoamme monia keinoja niiden ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Tutkimuksemme tekee luonnon monimuotoisuuden näkyväksi.  Se auttaa ymmärtämään, miten kansalaiset, elinkeinojen harjoittajat ja eri tuotantoketjujen edustajat hahmottavat luonnon monimuotoisuuden merkityksen omassa toiminnassaan. Tutkimus tarjoaa lisäksi tietoa siitä, miten ihmiset arvottavat monimuotoisuutta sekä siitä, millaisia tavoitteita heillä on monimuotoisuuden ylläpitämiselle, käytölle ja suojelulle.

Vaikka monimuotoisuuden arvo yleisesti tunnistetaankin, ristiriitoja voi syntyä siitä, miten, missä ja millaisin keinoin monimuotoisuutta edistetään. Autamme tunnistamaan näitä ristiriitoja ja tarjoamme monia keinoja niiden ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Mikrobit suojaavat terveyttä

Monimuotoinen luonto suojaa ihmistä. Esimerkiksi maan mikrobiyhteisön ja laajemmin elinympäristön monimuotoisuudella voi olla monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Tutkimme, miten ja mitkä mikrobit kulkeutuvat ihmisten luo ja millaisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia niillä voi olla eri väestön osille.

Tutkijamme selvittävät yhteistyökumppaneiden kanssa, miten ja mitkä mikrobit kulkeutuvat ihmisten luo ja millaisia myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia niillä voi olla eri väestön osille. Tutkimus auttaa myös arvioimaan, millaisen mikrobiyhteisön suojaava vaikutus on merkittävä ja millä keinoin yhteyttä saatavilla oleviin hyötyihin tulisi parantaa. 

Monimuotoisuus tuottaa hyvinvointihyötyjä

Monimuotoisuudella voi olla myös ihmisten hyvinvointia ja elämän laatua parantavia vaikutuksia. Olemme olleet aktiivisesti kehittämässä Green Care -palveluja, joissa monimuotoiset ympäristöt ovat sekä palveluiden puitteita että sen kohteita. 

Elvyttävien ja matkailun kannalta vetovoimaisten maisemien, luonnon- ja kulttuuriympäristöjen sekä kulttuurimaisemien hoidossa voidaan pyrkiä edistämään monimuotoisuuta esimerkiksi suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä, turvaamalla viheryhteyksien säilyminen taajamarakenteessa sekä käyttämällä luonnon- ja perinnekasveja. Arvokkaita kohteita voidaan ylläpitää esimerkiksi osana sosiaalista ja kuntouttavaa työtoimintaa, kotouttamista tai ympäristökasvatusta.

Luonnon virkistyskäytön rinnalla voisimme alkaa puhua luonnon terveyskäytöstä. Luonto toimii sairauksien ehkäisyssä, työkyvyn ylläpidossa ja kuntoutuksessa. Vaikka luonnon hyvinvointi- ja virkistysarvoista puhutaan markkinattomina hyötyinä, eivät ne suinkaan ole taloudellisesti merkityksettömiä: sosiaali- ja terveysmenojen kasvaessa tarvitaan yhä uusia keinoja ennaltaehkäistä sairauksia.

– Maija Lipponen, tutkija

 

Politiikkaprosessien yhdenmukaisuus

Luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja vaikutusten lieventämiseen tähtäävät politiikkatoimenpiteet välittyvät kansalaisille ja yrityksille monin tavoin. Toimenpiteet, kuten julkisten hankintojen suuntaaminen, kannusteet, verot ja erilaiset rajoitukset näkyvät niin kotimaan, EU:n kuin maailmanmarkkinoidenkin kysynnässä ja tarjonnassa. Samalla biotalousmarkkinoiden kysyntään vaikuttaa kasvava ympäristötietoisuus.

Tarjoamme biotalouden toimijoille ennakoivasti tietoa eri politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutuksista toimialaan.

Vihreiden pääomamarkkinoiden toiminta

Luonnon monimuotoisuus on nopeasti noussut kriittiseksi teemaksi globaalille talousjärjestelmälle. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttaa kaikkien yritysten liiketoimintaan joko suoraan tai välillisesti. Monimuotoisuuden turvaaminen tarjoaa miljardiluokan mahdollisuuksia globaalisti ja pienentää yritystoiminnan riskejä. Sijoittajalle monimuotoisuuden muutosten vaikutusten mittaaminen on monimutkaisempaa kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten.

Selvittämme ja seuraamme vihreiden pääomamarkkinoiden toimintaa, missä monimuotoisuudella on koko ajan merkittävämpi rooli. Työhömme kuuluvat ajantasaisen kuvan luominen kehityksestä ja nykytilasta sekä poliittisten prosessien analyysi.

Monimuotoisuustiekartoilla tavoitteellisuutta yritysten monimuotoisuustoimiin

Miten juuri meidän yrityksemme toiminta vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen? Millaisilla toimenpiteillä voisimme edistää sen säilymistä ja tukea palautumista?

Autamme yrityksiä ottamaan monimuotoisuuden kokonaisuutena haltuun Biodiversity Roadmap -palvelun avulla.

Palvelussa tunnistetaan yrityksen nykyisen toiminnan yhteys monimuotoisuuteen ja määritellään yhdessä yrityksen kanssa monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet sekä niiden saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet. Työssä sovelletaan tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä, ja sen tuloksena syntyy yritykselle räätälöity monimuotoisuustiekartta. Tiekartta rakennetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten edustajien ja Luken asiantuntijoiden kanssa.