Siirry pääsisältöön

Sosiaalinen vastuu

Luken työnantajana tavoittelee hyvinvoivaa, tasa-arvoista ja yhdenvertaista henkilöstöä. Tilannetta kartoitetaan vuosittaisella työtyytyväisyyttä mittaavalla henkilöstötutkimuksella. Lukessa on myös käynnissä työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toteutettu työhyvinvoinnin kehittämisohjelma. 

  • Henkilöstömäärä 1 351 
  • Henkilöstömäärämme kasvoi edellisvuodesta hieman johtuen hankemäärän kasvusta
  • Sukupuolijakauma: naiset 51,5 %, miehet 48,5 %
  • Kansainvälisen henkilöstön osuus 5 % ja 34 eri kansallisuutta

Henkilöstön työtyytyväisyys

Henkilöstötutkimuksen tuloksia:

  • työtyytyväisyysindeksi 3,84/5 (3,88 vuonna 2021)
  • esimiesindeksi 4,12/5 (3,95 vuonna 2021)
  • vastausprosentti oli erittäin hyvä 87,6 % (83,1 % vuonna 2021).

Luken indeksien tulokset olivat valtion keskiarvon yläpuolella.

Hyvinvoiva työyhteisö ja houkutteleva työpaikka

Työhyvinvoinnin kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa työhyvinvoinnin johtamisen ajattelu- ja toimintamalleja, tukea työntekijöiden hallinnan tunnetta sekä lisätä validoivaa vuorovaikutusta. Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma alkoi vuonna 2021 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Pääpaino vuonna 2022 oli pilottihankkeissa, joissa etsitään toimivia työkaluja matriisiorganisaation solmukohtien purkamiseen. 

Kolmessa pilottihankkeessa pureuduttiin prosessien toimivuuden parantamiseen ja työkuorman jakamiseen tasaisemmin. Työpajoissa keskusteltiin ryhmäpäälliköiden, yksikönjohtajien, ohjelmajohtajien ja tutkimuspäälliköiden vastuista ja velvollisuuksista matriisissa. Esihenkilöpäivillä keskityttiin työhyvinvoinnin johtamiseen työorganisaatiopsykologien alustuksella ja keskusteltiin työhyvinvoinnin työkalujen hyödyntämisestä jokapäiväisessä johtamisessa. Lisäksi kartoitettiin yli 58-vuotiaiden työssä jaksamista ja keinoja työuran pidentämiseksi sekä osaamisen siirron tueksi. Esihenkilöiden tueksi näissä asioissa päivitettiin kehityskeskusteluohjeistusta. 

Olimme jo neljättä kertaa peräkkäin luonnontieteiden opiskelijoiden halutuin työpaikka Universum Communications -yhtiön toteuttaman selvityksen mukaan. Olimme ensimmäisellä sijalla myös luonnontieteiden alan ammattilaisten sarjassa vuoden 2022 Suomen halutuimmat työpaikat -selvityksessä. 

Osallistumme Lukessa Science for Ukraine -aloitteeseen tarjoamalla kolmea PostDoc-tutkijapaikkaa Ukrainasta pakeneville tutkijoille. Rekrytoimme aloitteen kautta vuonna 2022 yhden ukrainalaisen tutkijan Lukeen. 

Sairauspoissaolot

Vuosina 2020–2021 sairauspoissaolopäivien määrä laski kansallisesti merkittävästi. Luken vuoden 2021 sairauspoissaolojen määrä on linjassa muiden suurten työnantajien, hallinnon sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.  

Työturvallisuus

Työturvallisuuden huomioiminen on tärkeä osa työn tekemistä Lukessa. Liityimme Nolla tapaturmaa -foorumin jäseneksi heinäkuussa 2022. Olemme sitoutuneet foorumin jäsenyyden myötä kehittämään tavoitteellisesti työn tekemisen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Tavoitteena on ottaa käyttöön enemmän ennakoivia mittareita, kuten turvallisuuskävelyt, sekä kehittää projektityön riskien arviointeja. Lisäämme myös työturvallisuuteen liittyvää perehdytystä ja koulutusta.  

Vuonna 2022 tehostimme turvallisuushavaintojen käyttöönottoprosessia uuden prosessienhallinta-järjestelmän kautta. Työn riskien arviointeja on päivitetty työterveyshuollon työpaikkaselvitysten rinnalla, ja korjaavien toimien merkitystä ja jäännösriskien arviointia on korostettu arviointien yhteydessä. Kirjaamme myös Lukessa tarkemmin riskien arvioinnin prosessiin vastuutehtävät ja aikataulutukset. Korjaavien toimien seurantaa tehostetaan prosessikuvauksen avulla. Vuonna 2023 toteutettavassa InfraNollis-hankkeessa rahoitetaan kohdennetusti korjaavia toimia, joiden avulla puututaan toimipaikoilla tunnistettuihin riskitekijöihin.  

Tapaturmariskiä seurataan kuukausittain tapaturmataajuuden ja tapaturmapoissaolotaajuuden avulla. Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Tapaturmapoissaolotaajuus kuvaa vastaavasti tapaturmien aiheuttamien sairauspoissaolopäivien suhdetta tehtyihin työtunteihin. Vuonna 2022 on seurattu erillisesti myös Tutkimusinfrastruktuuripalvelut-yksikön taajuuslukuja, koska vuositasolla tapaturmista suurin osa sattuu yksikössä työskentelevälle henkilökunnalle. Yksikön henkilöstö työskentelee pääsääntöisesti Luken tutkimusnavetoissa, vesiviljelylaitoksissa, kasvihuoneissa, tutkimuspelloilla sekä muissa kokeellisen tutkimuksen infrastruktuureissa. 

Luken tapaturmataajuus (LTI 1) eli työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden oli 7,4 vuonna 2022 ja tapaturmapoissaolotaajuus 128. Tapaturmataajuus laski edellisvuoteen nähden, mutta tapaturmista aiheutuneiden sairauspoissaolojen määrä nousi 122 päivällä vuoteen 2021 verrattuna. Tapaturmamäärät ovat pysyneet samalla tasolla suhteessa aiempiin vuosiin. 

Tapaturmaprosessia on päivitetty sen osalta, että tapaturmatutkinnan ja juurisyiden selvityksen merkitystä on korostettu ennaltaehkäisevänä toimena. Lisäksi Luken työsuojelutoimikunta nimesi erillisen tapaturmatyöryhmän kehittämään tutkintaa ja seurantaa ja yleistä tiedottamista tapaturmiin liittyen. 

Henkilöstön palkkatasa-arvo

Taulukossa miehen keskiarvopalkasta on vähennetty naisen keskiarvopalkka. Jos arvo on positiivinen, mies saa enemmän, ja jos negatiivinen, nainen saa enemmän palkkaa. Luvut viittaavat bruttopalkkaan kuukaudessa.