Siirry pääsisältöön

Uusia paikallisia toimintamalleja luonto- ja ilmastohyötyjen tuottamiseen yksityismetsissä

Maisema- ja monimuotoisuushyödyt sekä hiilen sitominen ja varastointi ovat tärkeitä metsien tarjoamia ekosysteemipalveluja. Luontoarvot ja maisema ovat matkailulle keskeinen vetovoimatekijä. Luontoarvojen turvaamiseksi tarvitaan suojelualueiden lisäksi vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintamalleja, joissa metsänomistaja saa tuloja ympäristöhyötyjen tuottamisesta.

Luonto- ja ilmastohyötyjen markkinapohjaisten ratkaisujen potentiaalia tutkittiin

Tutkimme markkinapohjaisia keinoja metsien ympäristöhyötyjen tarjonnan lisäämiseen EU-rahoitteisessa SINCERE-hankkeessa. Ruka-Kuusamon alueella kokeiltiin ensimmäistä kertaa Suomessa laajamittaisesti maisema- ja virkistysarvokauppaa, jossa matkailulle tärkeiden maisemien ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä rahoitetaan matkailijoilta ja matkailusektorilta kerätyillä lahjoituksilla.

Maisema-arvokaupan mallia kehitettiin yhteistyössä paikallisten metsänomistajien, metsätalouden toimijoiden, luontojärjestöjen, kunnan sekä matkailuyritysten kanssa.

Kuva: Jari Lindeman/Luke

Matkailijat ja matkailuyritykset kiinnostuivat päästöjen kompensoinnista

Vapaaehtoisten maksujen avulla saatiin ensimmäiset alueet toiminnan piiriin. Tavoitteisiin nähden pieniksi jääneestä keräystuotosta pääosa saatiin matkailijoilta. Maisema-arvokaupan arvioitiin edistävän alueen matkailun tavoitteita ja sosiaalista kestävyyttä, kun matkailun tuloja siirrettiin myös metsänomistajille.

Kokeilun tuloksia sovellettiin Koillismaalla MAHIS-hankkeessa, jossa selvitettiin metsiin perustuvien vapaaehtoisten hiilikompensaation markkinoiden mahdollisuuksia matkailun hiilipäästöjen sitomisessa. Arvioiden mukaan suojelemalla määräaikaisesti maisemallisesti arvokkaita uudistamisvaiheessa olevia metsäkohteita voitaisiin kompensoida merkittävä osa alueen matkailun hiilijalanjäljestä vuosittain. Sekä kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat että matkailuyritykset olivat kiinnostuneita mahdollisuudesta matkailutoiminnan päästöjen kompensointiin.

Ekosysteemiarvokaupan laajentaminen tukee elinkeinojen monipuolistamista

Tutkimukset vahvistavat ekosysteemipalveluiden markkinaehtoisen toiminnan mahdollisuudet: kysyntää ja tarjontaa on olemassa. Matkailuyritykset kaipaavat selkeitä raameja kaupankäynnille ja tulosten varmentamiselle.

”Pysyvien ja kestäviä ratkaisuja aidosti edistävien markkinoiden luominen vie aikaa ja niiden syntymiseen tarvitaan lisää kokeilutoimintaa Suomessa. Markkinapohjaiset ratkaisut voivat tarjota tärkeän lisän yksityismetsissä tehtäviin luonto- ja ilmastoratkaisuihin, mutta asenteiden muokkausta ja toimintamallien juurruttamista tarvitaan lisää, ” toteaa tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen.