Siirry pääsisältöön

2.4 Kestävät ruoantuotantojärjestelmät: Kierrätyslannoitteilla ruokaturvaa

Typpi on tärkein sadontuotantoa rajoittava kasvinravinne. Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan johti typpilannoitteiden keskeisen raaka-aineen ammoniakin sekä ammoniakin valmistukseen tarvittavan maakaasun tuonnin tyrehtymiseen Venäjältä vuonna 2022. Tämän seurauksena typpilannoitteiden hinnat nousivat ja kiinnostus kierrätyslannoitteisiin kasvoi entisestään. 

Tarkastelimme vuonna 2022 julkaistussa synteesiraportissa (urn.fi) suomalaisen ruuantuotannon ravinnetarvetta ja mahdollisuuksia korvata tuontilannoitteita. Synteesiraporttiin koostamamme tieto osoittaa, että maatalouden typen kiertojen tehostaminen sekä viljelyteknisin keinoin että lisäämällä ravinteiden kierrätystä ovat mahdollisia ja tärkeitä keinoja ravinteiden huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Lannoitteiden omavaraisuutta voidaan lisätä myös kasvattamalla biokaasun tuotantomääriä ja jalostamalla siitä biometaania, jota voidaan käyttää myös ammoniakin valmistuksessa. 

Ravinteiden kierrätyksen tutkimus on yksi Luken ruoantuotannon omavaraisuutta ja ruokaturvaa tukevia tärkeitä tutkimusaiheita. Tutkimuksen keskiössä on kestävien ravinteiden kierrätyksen teknologiaratkaisujen käyttöönoton edistäminen sekä turvallisten, helppokäyttöisten ja laadukkaiden kierrätyslannoitevalmisteiden tutkimus. 

Mineraalilannoitteille vaihtoehtoisena typen lähteenä voidaan käyttää ravinnerikkaita sivuvirtoja, kuten lantaa. Myös maatalouden kasvibiomassoista sekä yhdyskuntien ja teollisuuden sivuvirroista on mahdollista saada lisäravinteita kiertoon. Teemme aihepiirissä laaja-alaista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä parhaiden ratkaisujen löytämiseksi sekä osallistumme lainsäädännön kehittämiseen. 

Olemme tarkastelleet suomalaisen ruuantuotannon ravinnetarvetta ja mahdollisuuksia korvata louhittavia tai fossiilisilla luonnonvaroilla tuotettuja lannoitteita kierrätyspohjaisilla lannoitevalmisteilla. Vuonna 2022 julkaistuun synteesiraporttiin koostamamme tieto osoittaa, että maatalouden typen kiertojen tehostaminen sekä viljelyteknisin keinoin että lisäämällä ravinteiden kierrätystä on tarpeen myös huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Viljelyn riippuvuutta lannoitteiden käytöstä voidaan vähentää myös viljelyteknisin keinoin. Täsmälannoitus on jo laajasti käytössä maataloudessa ja yleistyy jatkuvasti teknologioiden kehittyessä. Viljelykierrot ja uudentyyppiset seosviljelytekniikat ovat myös keskeisiä Luken tutkimuskohteita, joiden avulla pyritään vähentämään typpilannoituksen tarvetta ja parantamaan typen hyväksikäyttöä maaperästä. Uusien kasvilajien. mm. palkokasvien tuominen viljelykiertoon on tärkeä tutkimusaihe. 

Tiivis viljelijäyhteistyö on keskeisessä asemassa uusien toimintamallien jalkauttamisessa.