Siirry pääsisältöön

YK:n kestävän kehityksen tavoite 14: Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä

Meidän tehtävänämme on yhteensovittaa vesiluonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja vesiympäristön hyvän tilan tavoittelua. Vesialueet ovat tärkeitä paitsi taloudellisen toiminnan myös ihmisten hyvinvoinnin, virkistäytymisen ja terveyden kannalta. 

Toimimme keskeisenä tiedontuottajana, seuraamme kalakantojen tilaa ja edistämme niiden elinvoimaisuutta sekä annamme tieteelliseen tietoon perustuvaa asiantuntijaneuvoa ja poliittista tukea. Vaikutamme tietopohjaisesti kestävää kalataloutta edistäviin toimintamalleihin ja uudistamme kalastus- ja vesiviljelytoimialaa tutkimuksiin perustuvin ratkaisuin. 

Osallistumme vuonna 2022 Itämeripäivään, joka on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Itämeripäivässä esiteltiin tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua, tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä turvata Itämeren monimuotoista luontoa. 

Tässä luvussa esittelemme, kuinka tulosperusteisilla rahoitusmalleilla voidaan edistää erilaisten ympäristö- ja kalastonhoitohaasteiden ratkaisemista. Tämän tyyppisillä konkreettisilla esimerkeillä luomme entistä parempia edellytyksiä vesiluonnonvaroihin perustuvalle kestävälle kasvulle ja vastuulliselle toiminnalle. 

Politiikkasuosituksia vuonna 2022 0 kpl 

Artikkeleita yhteensä 20 kpl vuonna 2022 

Artikkeleista avoimesti saatavilla 85 %