Siirry pääsisältöön

Metsien vertailutaso pähkinänkuoressa

  1. EU:n jäsenmaita koskeva niin sanottu LULUCF-asetus (maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektori) määrittelee jäsenmaiden velvoitteet kaudelle 2021–2030 sekä sektoria koskevat päästöjen ja poistumien tilinpitosäännöt. Hoidetun metsämaan tilinpito edellyttää metsien vertailutason laskentaa.
  2. Vertailutaso on luku, johon verrataan vuosina 2021–2025 toteutunutta, kasvihuonekaasuinventaarion tuloksena saatua metsien hiilinielun kokoa.
  3. Metsien vertailutason laskennassa pohjana on se, kuinka metsiä käsiteltiin vuosina 2000–2009. Vertailutaso lasketaan olettaen metsien käsittelyn jatkuvan kauden 2000–2009 kaltaisena vuoteen 2025 saakka. Vertailutaso ei siis ole ennuste tulevasta hiilinielun kehityksestä eikä se määritä hakkuiden määrää.
  4. Euroopan komission vuonna 2020 vahvistama Suomen metsien hiilinielun vertailutasoluku on -29,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa puutuotteet mukaan lukien.
  5. Koska kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä kehitetään jatkuvasti, tullaan vertailutasolle laskemaan niin sanottu tekninen korjaus menetelmällisen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Asetuksen mukaan tekninen korjaus toimitetaan komissiolle vuonna 2027.
  6. Suomessa metsien vertailutason teknisen laskennan toteutti maa- ja metsätalousministeriölle Luonnonvarakeskus.

Mihin vertailutasoa käytetään?

  1. Jos metsien hiilinielu kaudella 2021 - 2025 on suurempi kuin vertailutaso, voi Suomi laskea LULUCF-sektorilla vertailutason ylittävää nielua hyväkseen rajoitetusti enintään 2,5 milj. CO2-ekv.  tonnia vuodessa LULUCF-asetuksen mukaisesti.
  2. Jos hiilinielu on pienempi kuin vertailutaso, pienentynyt hiilinielu lisää maankäyttösektorin laskennallisia päästöjä. Maankäyttösektorin yhteenlasketut päästöt pitää kompensoida joko lisäämällä päästövähennystoimia taakanjakosektorilla tai ostamalla nieluyksiköitä muista jäsenmaista kauden lopussa.
  3. Vertailutason asettamisen tavoitteena on hiilinielujen ylläpitäminen ja vahvistaminen pitkällä aikavälillä.

Vertailutason tulevaisuus

  1. Osana ”Fit for 55” -ilmastolakipakettia komissio on antanut kesällä 2021 ehdotuksen LULUCF-asetuksen muuttamisesta, jonka mukaan kaudelle 20262030 ei aseteta metsille erillistä nielutavoitetta vaan LULUCF-sektorin yhteinen, kaikki maankäyttöluokat kattava tavoitepolku.