Siirry pääsisältöön

Luonnonvarakeskus selvitti puuston kasvun aleneman syyt

Valtakunnan metsien 13. inventoinnin (VMI13) vuonna 2022 julkistetut alustavat tulokset osoittivat, että puuston kasvu on ensimmäistä kertaa sitten 1970-luvun kääntynyt laskuun. Samaan aikaan puuston hakkuut olivat lisääntyneet, mikä näkyi metsien hiilinielun selvänä alenemisena aiempiin vuosiin verrattuna. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti puuston kasvun alenemaan vaikuttaneet tekijät.

Edellisen inventoinnin (VMI12) aikaan erityisesti männyn läpimitan kasvu oli ollut ympäristötekijöistä johtuen selvästi tavanomaista korkeammalla tasolla. Sen jälkeen tapahtuneeseen männyn kasvun tason alenemiseen vaikuttivat kuivat kesät koko maassa vuonna 2018 ja Etelä-Suomessa myös vuosina 2019 ja 2020. Pohjois-Suomessa männyn kasvua alensi myös puiden voimakas kukinta kesällä 2019, jota seurasi runsas käpytuotanto seuraavana kesänä, mikä niin’ikään heikensi kasvua.

Mäntymetsien varttuminen ohi nopeimman kasvun vaiheen selitti 20 % havaitusta 4,5 miljoonan kuutiometrin kasvun alenemasta kaikilla puulajeilla.

Edellisen inventoinnin (VMI12) aikaan erityisesti männyn läpimitan kasvu oli ollut ympäristötekijöistä johtuen selvästi tavanomaista korkeammalla tasolla.

Noin 10-vuotias mäntytaimikko, kuva: Erkki Oksanen / Luke

Kasvun aleneman tutkimuksessa havaittiin myös, että metsien hakkuut ovat 2000-luvulla muuttuneet. Harvennushakkuut ovat lisääntyneet ja liian voimakkaat harvennukset ovat yleistyneet siten, että viime vuosina joka neljäs harvennus on ollut metsänhoitosuosituksia voimakkaampi.

Harvennushakkuiden voimistuminen ei vielä ole merkittävästi vaikuttanut puuston kasvuun koko maan tasolla, sillä kasvatusmetsien hehtaarikohtainen puusto ei ole alentunut. Metsikkötasolla liian voimakas harvennus alentaa kuitenkin useiksi vuosiksi puuston kasvua. Jos tällaiset hakkuut jatkuvat pidempään, metsien kasvu alenee myös valtakunnan tasolla.

Puuston kasvulla yhteys metsien hiilinieluihin

Koska puuston kasvulla on suora yhteys metsien hiilinieluun, Luken selvitys kasvun aleneman syistä on johtanut jatkotutkimuksiin siitä, miten kasvua voidaan vahvistaa.

Huhtikuussa 2023 valmistui selvitys metsälain ja metsänhoitosuositusten muutostarpeista ilmastonäkökulmasta tarkasteltuna. Vuoden 2023 aikana tehdään myös uusia skenaariolaskelmia metsien ja maankäyttösektorin roolista Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta vuonna 2035.