Siirry pääsisältöön

Pääjohtajan katsaus

Ruokaturva ja huoltovarmuus nousivat keskeisiksi aiheiksi vuonna 2022. Luken tuottaman tutkimus- ja tilastotiedon käyttö korostui Ukrainan sodan aiheuttaman energian kallistumisen, raaka-aineiden toimitusketjujen katkeamisen ja näihin liittyvän huoltovarmuuden heikkenemisen vuoksi maataloudessa ja energiasektorilla.

Julkaisimme poikkeusoloissa nopeasti kasvaneeseen tiedon kysyntään mm. typpisynteesin, jossa haettiin vaihtoehtoisia keinoja korvata maakaasuun perustuvan typpilannoitteen käyttö maataloudessa. Lisäksi järjestimme lukuisia kaikille avoimia webinaareja ruokaturvaan, huoltovarmuuteen, hiilineutraaliuteen sekä monimuotoisuuteen liittyen.

Tutkimuksessa ja asiantuntijatehtävissä painottuivat aiempaa enemmän luonnonvarojen käytön kestävyys, huoltovarmuus sekä palautumiskyky häiriö- ja kriisitilanteissa. 

Tutkimuksemme tuki askellusta kohti hiilineutraalia Suomea. Vuonna 2022 julkaisimme seuraavat politiikkasuositukset: maa- ja metsätalouden tukien ilmastovaikutukset ja tukijärjestelmän kehittäminen sekä hiilineutraali Suomi 2035 – maatalouden lisätoimenpiteiden ja ruokavaliomuutoksen päästövähennysvaikutukset. Lisäksi teimme maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaisen skenaariotarkastelun vuoteen 2040.   

Luonnon monimuotoisuus on edellytys YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. EU:n biodiversiteettistrategia ohjaa suojelualueiden lisäämiseen luonnon monimuotoisuuden heikentämisen pysäyttämiseksi. Konkretisoimme tiukan lisäsuojelun mahdollisia vaikutuksia metsäsektoriin ja muuhun yhteiskuntaan. Raporttimme kuvaa, että taloudellisten vaikutusten merkittävyys riippuu lisäsuojelun toteutustavasta.  

Lisäksi selvitimme kansallisen metsästrategian valmistelun tueksi yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa, millä keinoilla talousmetsien luonnonhoitoa ja monimuotoisuuden edistämistä olisi mahdollista tukea ja tehostaa. Kokosimme myös yhdessä Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden kanssa tietoa talousmetsien luonnonhoidon ja jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen vaikutuksista monimuotoisuuteen Tapio Oy:n metsänhoitosuositusten tueksi.   

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös biokiertotalouden periaatteiden toteutumista. Tuimme tavoitetta mm. julkaisemalla synteesiraportin liittyen biokiertotalouden uusiin logistisiin ratkaisuihin, joilla parannetaan biokiertotalouden kustannus- ja ympäristötehokkuutta.

Omien tutkimusympäristöjemme uudistamisessa pyrimme toteuttamaan kiertotalouden periaatetta. Avasimme Laukaaseen kesäkuussa 2022 uudistetut ja vastuullisten periaatteiden mukaisesta toteutetut kalantutkimus- ja kalankasvatustilat. 30 vuotta vanhat kala-altaat kunnostettiin ja otettiin uusiokäyttöön. Jatkossa hallimme saa lisäksi energiaa pelleteistä ja auringosta.

Asiantuntijaorganisaationa henkilöstö – sen osaaminen ja työhyvinvointi – on kaiken tekemisemme ja menestyksemme perusta. Jatkoimme vuonna 2021 alkanutta työhyvinvoinnin kehitysohjelmaa. Työhyvinvointihankkeemme tavoitteena on inhimillisesti tehokas ja tuloksellinen organisaatio.

Käynnissä on pilottihankkeita, joissa pureudutaan erityisesti työkuorman epätasaiseen jakautumiseen, prosesseihin, rooleihin ja vastuisiin. Lisäksi kehitysohjelmassa tehdään näkyväksi työnantajan tarjoamia keinoja työuran pidentämiseen ja työssä jaksamisen tueksi. Liityimme myös Nolla tapaturmaa -foorumiin. Foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. 

Luken budjettirahoituksen pieneminen aiheuttaa tarvetta talouden tasapainottamiseen. Tärkeimpinä keinoina ovat vahva ulkopuolinen rahoitus sekä säästäminen menoissa.

Vuoden onnistumisia oli ulkopuolisen rahoituksen tuloutuksen 13 %:n kasvu.

Tulos on osoitus siitä, että vastaamme kansallisiin ja globaaleihin tutkimushaasteisiin ja että olemme luotettu koordinaattori ja partneri.  

Vuoden 2022 aikana keräsimme kokemusta vastuullisuustyöstä ja totesimme, että vuoden 2023 aikana vastuullisuustavoitteitamme on hyvä päivittää oppien ja karttuneen kokemuksen pohjalta.