Siirry pääsisältöön

15.2 Metsien kestävät hoitomenetelmät ja ennallistaminen: Suosituksia talousmetsien luonnonhoitoon

Luonnonhoidolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja luonnon tarjoamien hyötyjen ylläpitämistä ja vahvistamista metsänkäsittelyssä. Luonnonhoidon toimenpiteillä voidaan turvata monimuotoisuutta talousmetsissä, ja jo pienetkin panostukset ovat hyödyksi lajistolle. 

Tavallisimpia luonnonhoidon toimia ovat muun muassa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden luontokohteiden säästäminen, toimet pien- ja pohjavesien laadun turvaamiseksi, säästöpuiden jättäminen sekä lahopuun säästäminen ja tekopökkelöiden tuottaminen. Luonnonhoidon minimivaatimukset määritellään metsä-, luonnonsuojelu- ja vesilaissa sekä metsäsertifiointijärjestelmien kriteereissä, minkä lisäksi metsänomistaja voi tehdä vapaaehtoisia lisätoimia. 

Kokosimme yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa luonnonhoitoon liittyvän ekologisen tutkimustiedon metsänhoidon suositusten tueksi. Tutkimustiedon pohjalta suositellaan muun muassa, että avainbiotoopit jätettäisiin kokonaan metsätaloustoimien ulkopuolelle ja että pienvesikohteiden ja uudistusalan väliin jätetään 25–35 m leveä suojavyöhyke.  Lisäksi monimuotoisuudelle tärkeitä, mutta taloudellisesti vähäarvioisia lehtipuita ja vanhoja järeitä puita, kuten pihlajia, raitoja, leppiä ja haapoja tulisi jättää pysyviksi säästöpuiksi kaikissa metsänhoidon vaiheissa.