Siirry pääsisältöön

Vesistöjen monimuotoisuus

Luke auttaa vesien ennallistamisessa

Maankäytön muutokset vaikuttavat oleellisesti vesistöjen monimuotoisuuteen. Olipa kyse metsä- tai maataloudesta, kaupunkisuunnittelusta tai vesivoimatuotannosta, niiden vaikutukset heijastuvat pienvesien ja jokien kautta Itämereen. Meillä on vahvaa osaamista erityisesti taloudellisesti arvokkaiden vaelluskalojen sekä rannikkokalojen elinympäristöjen kunnostamisessa.

Teemme

  • seurantaa myös metsätalouden tai suoluonnon ennallistamisen monimuotoisuusvaikutuksista vesistöihin
  • seurantaa patojen poistamisen vaikuttavuudesta ja  taloudellista suunnitteluapua päätöksentekoon https://kalahavainnot.luke.fi/fi/vesivoimalaskuri.
  • yrityksille tutkittua tietoa siitä, miten heidän oma toimintansa tai toimialansa vaikuttaa vesistöjen monimuotoisuuteen sekä opastusta toimintamalleihin, joilla voi osallistua monimuotoisuuskadon pysäyttämiseen.

Vesistöjen ennallistaminen tarjoaa myös konkreettisia mahdollisuuksia toimijoille osallistua monimuotoisuuskadon pysäyttämiseen

– Pauliina Louhi, erikoistutkija

 

Ratkaisuja vesistökuormituksen vähentämiseksi

Maankäyttö ihmistoiminnan tarpeisiin, kuten ruuantuotantoon, metsänkasvatukseen tai asuntorakentamiseen, aiheuttaa kiintoaine-, hiili-, ravinne- tai haitta-ainepäästöjä lähivesistöihin. Päästöt päätyvät ennen pitkää meriin saakka. Pienet vesimuodostumat, kuten lähteet, purot ja lammet, ovat erityisen herkkiä kuormitusmuutoksille. Seurauksena voi olla niissä elävien eliölajien runsaussuhteiden muutoksia ja jopa katoamisia. Osaamistamme on kuormituslähteiden tunnistaminen, mittaaminen ja mallintaminen sekä ratkaisumallit kuormituksen vähentämiseksi.

Vesiviljelyn kestävän kehittämisen kannalta on olennaista sijoittaa laitokset siten että ne eivät uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja vaikutukset vesistöön ovat pienet. Luonnonvarakeskuksen kehittämä FINFARMGIS sijainninohjaustyökalu hyödyntää uusinta paikkatietoa vedenalaisista huippualueista ja ympäristövaikutustietoa, jota on tutkittu kumppaneiden kanssa. Luonnonvarakeskus on kehittänyt seurantamenetelmiä ravinteiden mittaamiseen sekä ravinnekuormitusta vähentäviä teknologioita. Velvoitetarkkailuaineistojen ja paikkatiedon perusteella on kehitetty työkaluja, joilla voidaan arvioida minkälaisiin olosuhteisiin ja kuinka suuria laitoksia voidaan jatkossa sijoittaa.