Siirry pääsisältöön

Esittely

Luonnonvarakeskus (Luke) on maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluva tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Tuotamme tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluita asiakkaillemme sekä lisäarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle kestävälle ja kilpailukykyiselle elinkeinotoiminnalle. Tuemme luonnonvaroihin ja luonnonvaratalouteen liittyvää yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Lukessa on noin 1300 työntekijää. Toimimme Suomessa 22 toimipaikassa sekä kahdessa tutkimusyhteistyöpaikassa. Päätoimipaikkamme on Helsingin Viikissä. Luken pääjohtaja on Johanna Buchert.

Toiminta

Ratkomme uusiutuvien luonnonvarojen kestävän ja kannattavan käytön haasteita neljässä ilmiöpohjaisessa tutkimusohjelmassa.

Lukessa on vuosittain meneillään yli 700 tutkimushanketta, joista noin 100 on EU-hankkeita. Vuonna 2021 tutkijamme julkaisivat yli 700 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Tutkimustyö muodostaa noin 70 prosenttia toiminnastamme.

Tutkimustehtävien lisäksi Lukella on lakisääteisiä viranomaistehtäviä, Luke tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot ja tarjoaa tutkimukseen perustuvia palveluita yrityksille.

Luken toimintaa ohjaavat Luken strategia sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa vuosittain solmittava tulossopimus. EU:n ja kansalliset säädökset määrittävät Luken viranomaistehtäviä. Luken tilastotoimintaa ohjaavat tilastolaki ja tilastokäytänteet.

Toimintatapojamme ohjaavat Luken toimintatapaohje ja arvot.

Luke on kaikessa tutkimustoiminnassaan sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin.

Luken toimialasta, tehtävistä ja organisaatiosta säädetään Luonnonvarakeskuksesta annetussa laissa (561/2014). Lakia täydentäviä tarkempia säännöksiä annetaan Luonnonvarakeskuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (715/2014).

Rahoitus

Luken kokonaisbudjetti vuonna 2021 oli 133,4 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 59 % (78,3 milj. euroa) on MMM:n kautta osoitettua valtion budjettirahoitusta ja noin 34 % (45 milj. euroa) muista, pääosin julkisista, lähteistä saatavaa hankerahoitusta. Yritysten kanssa tehtävien hankkeiden muodostama rahoitus oli noin 8 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Lukessa työskentelee noin 1300 työntekijää, joista noin puolet on tutkijoita ja puolet muita asiantuntijoita. Miehiä ja naisia on henkilöstössä yhtä paljon. 

Toimipaikat

Luke toimii Suomessa 22 toimipaikassa ja kahdessa tutkimusyhteystyöpaikassa. Luken päätoimipaikka on Helsingin Viikissä.

Yhteistyö

Lukella on osaltaan vastuu useiden verkostojen toiminnasta.

Kymmenen tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet toimii tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimusjärjestelmiin liittyvässä kehittämistyössä.

Luken ja Helsingin yliopiston yhteinen Luomuinstituutti on asiantuntijaverkosto, joka tukee luomutuotannon vahvistumista ruokajärjestelmässä.

Osana Lukea toimivan Eläinten hyvinvointikeskus -asiantuntijaverkoston tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen.

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli Kestävyyspaneeli tukee kestävään kehityksen vaikuttavaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua. Paneelin vastuuorganisaatiot ovat Luke, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto.

Luken koordinoima maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubi edistää tutkimustiedon ja tutkimukseen pohjautuvien ratkaisujen käytäntöön vientiä maatilayritysten johtamisen tueksi.

Metsäbiotalouden tiedepaneeli on maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama riippumaton asiantuntijaelin. Paneeli tukee metsäbiotalouden politiikkatoimien valmistelua ja päätöksentekoa sekä auttaa suuntaamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

 

Historia

Luke on perustettu 1.1.2015 yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä maa- ja metsä-talousministeriön tietopalvelukeskus Tike.

Lukeen yhdistyneiden organisaatioiden historia ylettää yli sadan vuoden taakse.  Yhdistyneet laitokset on perustettu vuosina 1898 (MTT), 1917 (Metla), 1971 (RKTL) ja 1993 (Tiken tilastopalvelut). Laitosten juuret yltävät 1800-luvun puoliväliin saakka.