Siirry pääsisältöön

Kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit

Osa Luken tutkimusalustoista kuuluu eurooppalaisiin, hajauteutettuihin tutkimusinfrastruktuureihin. Yhteistä kaikille eurooppalaisille tutkimusinfrastruktuureille on, että niissä on kumppaneita kattavasti eri puolilta Eurooppaa ja ne tähtäävät aikamme haasteiden ratkaisemiseen ja tutkimuksen vaikuttavuuden kasvattamiseen. Tutkimusinfrastruktuurit mahdollistavat pääsyn huipputason tutkimusalustoihin ja tutkimusinfrastruktuuripalveluihin. Yhteistyön avulla pyritään löytämään synergiaa niin osaamisen kuin aineistojen välillä. Teknologiaa ja menetelmiä pystytään kehittämään ja yhtenäistämään yhteisten tutkimusinfrastruktuurien puitteissa. Laadukkaampi ja tehokkaampi tutkimus siintää eurooppalaisen yhteistyön horisontissa.

Kuva: Kirsi Järvenranta / Luke.

AnaEE-ERIC

Maatalous-, metsä- ja vesiekosysteemien tuottavuuden säilyttäminen on keskeinen kysymys maapallon tulevaisuuden kannalta. Ekosysteemien tarjoamien palvelujen turvaamiseksi ja kestävän biotalouden kehittämiseksi tarvitaan tieteellistä tietoa siitä, miten ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja maankäytön muutokset vaikuttavat näihin ekosysteemeihin. AnaEE tarjoaa valmiuksia kehittää monitieteisiä lähestymistapoja, joissa yhdistyvät kokeilut, analyysit ja mallinnuspalvelut. Se tarjoaa helpon pääsyn monenlaisiin infrastruktuureihin ja resursseihin. Perustana on maantieteellinen monimuotoisuus, joka mahdollistaa erilaisten ekosysteemien havainnoinnin.

AnaEE-tutkimusinfrastruktuurin (Analysis and Experimentation on Ecosystems) avulla voidaan analysoida, mallintaa ja ennustaa, miten Euroopan eri ekosysteemit reagoivat ilmastonmuutokseen ja miten niitä voidaan ylläpitää kestävällä tavalla. AnaEE on tutkimusinfrastruktuuri, joka on organisoitu eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuurikonsortioksi (ERIC) ja kokoaa yhteen joukon huipputason ekosysteemitutkimuksen kokeilu- ja analyysialustoja kaikkialla Euroopassa. Yhdistämällä alustat mallinnusmenetelmiin AnaEE edistää ymmärrystä globaalin muutoksen ympäristövaikutuksista sekä kehittää sopeutumis- ja lieventämisstrategioita ekosysteemipalveluiden ja niistä saatavien taloudellisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen turvaamiseksi.

AnaEE-ERICin tutkimusalustoilla voidaan tutkia muun muassa maatalous-, vesi- ja suoekosysteemejä sekä toteuttaa metsänhoitokokeita, ilmastomanipulaatioita ja laboratorio-oloissa tehtäviä testauksia. AnaEE-ERICin tarjoamat palvelut keskittyvät transnationaaliseen käyttömahdollisuuteen ja tutkimusalustojen lisäpalveluihin, jotka käyttäjällä on käytettävissään vierailessaan tutkimusalustalla AnaEEn kautta.

Luke koordinoi AnaEE Suomen toimintaa, ja AnaEE Suomen koordinaatiotoimisto sijaitsee Luken Viikin toimipaikassa.

eLTER RI

eLTER RI (European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research infrastructure) on eurooppalainen, hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, joka keskittyy ratkaisemaan suuria ympäristöhaasteita, kuten ilmaston lämpeneminen, biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja luonnonvaroihin kohdistuvat paineet. Näiden ongelmien ratkaiseminen edellyttää maailmanluokan ekosysteemitutkimusta: hyvin verkottunutta ja laaja asiantuntijayhteisöä tukevat tutkimusalustat ja -laitteet, avoimesti jaetut ja helposti saatavilla olevat aineistot sekä valmiuksien kehittämisohjelmat. eLTER tarjoaa pitkiä mittausaikasarjoja erilaisista ekosysteemeistä.

eLTER on ESFRI-projekti eli se on nyt valmisteluvaiheessa matkallaan kohti täysimittaista tutkimusinfrastruktuuria. Euroopan komission rahoittama valmisteluvaiheen hanke (2020–2025) tukee tätä prosessia. 

Luke on mukana kehittämässä kansallisen tason eLTER-tutkimusinfrastruktuuria, jota Suomessa koordinoi Helsingin yliopisto.

ICOS-ERIC

Kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä nousee jatkuvasti lämmittäen planeettaamme. Kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen ennustamiseksi ja sen seurausten lieventämiseksi.

Integroitu hiilidioksidipäästöjen seurantajärjestelmä ICOS tarjoaa standardoitua ja avointa tietoa yli 140 mittausasemalta 14 Euroopan maasta. Tarjolla on niin valmiita datatuotteita kuin -aineistoja. Asemilla tarkkaillaan kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ilmakehässä sekä ilmakehän, maanpinnan ja valtamerten välisiä hiilivirtoja. ICOS-järjestelmän perustana on siis kolme osa-aluetta: ilmakehä, ekosysteemi ja valtameri.

ICOS-yhteisöön kuuluu yli 500 tutkijaa sekä nykyisistä jäsen- ja tarkkailijamaista että muista maista. Yli 80 tunnettua yliopistoa tai laitosta kuuluu ICOS-yhteisöön. ICOS-yhteisöllä on vahvat yhteydet ICOS:n ulkopuolisiin kollegoihin ja toimijoihin. ICOS:n tietämys tukee politiikkaa ja päätöksentekoa ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi.

Luke on mukana ICOSin yhteistutkimuskokeissa sekä kehittämässä standardisoitua datan tuottoa.

Mikä on ESFRI?

ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) eli Euroopan tutkimusinfrastruktuuristrategiafoorumi on strateginen instrumentti, jolla kehitetään Euroopan tieteellistä integraatiota ja vahvistetaan sen kansainvälistä kilpailukykyä tieteen eturintamassa. Korkeatasoisten tutkimusinfrastruktuurien kilpailukykyinen ja avoin saatavuus tukee ja määrittää eurooppalaisten tutkijoiden toiminnan laatua ja houkuttelee parhaita tutkijoita kaikkialta maailmasta. ESFRI toimii eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen tiedepolitiikan eturintamassa ja osallistuu sen kehittämiseen muuntamalla poliittiset tavoitteet konkreettisiksi neuvoiksi Euroopan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa varten.

Muutaman vuoden välein ESFRI päivittää tiekartan yhteiseurooppalaisille tutkimusinfrastruktuureille. Tiekartta toimii eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien pitkän aikavälin kehityssuunnitelmana. Tiekartalle on valittu arviointiin perustuen hankkeet, joiden odotetaan tuottavan maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureja tutkimusyhteisölle sekä tukevan yritysten tuotekehittelyä ja tuottavan laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi.