Siirry pääsisältöön

Maatalouden kustannuskriisi painaa kannattavuutta

Uutinen
|
28.2.2022
Taggar:

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennuste kertoo, että viime syksyn heikon sadon ja samaan aikaan alkaneen tuotantopanosten hintojen nousu syö keskimääräisestä yrittäjätulosta jopa puolet kahden vuoden takaiseen verrattuna. Vuonna 2022 yrittäjätulo jää noin 10 000 euroon, ja kannattavuustavoitteesta toteutuu vain 25 prosenttia.

Ukrainan sodan kokonaisvaikutukset talouteen eivät ole vielä selvillä. Vuonna 2022 maatalouden keskimääräinen kannattavuuskerroin painuu varovaisen skenaarion mukaan 0,25:een viime vuoden 0,41:stä. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 4,0 euroon ja oman pääoman korkotuotto painuu 0,9 prosenttiin. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla.

Maataloustuotannon arvoa kuvaava kokonaistuotto kasvaa tänä vuonna noin 200 000 euroon yritystä kohti. Siitä tukien osuus on 28 prosenttia. Kun kokonaistuotosta vähennetään tuotantokustannukset, saadaan yrittäjänvoitto, joka osoittaa maatalousyritysten jäävän 32 000 euroa tappiolle.

Kasvintuotannon kannattavuus riippuu sadosta ja hinnoista

Vuonna 2021 peltoviljelyn sato jäi huomattavan heikoksi. Tarjonnan pieneneminen ja maailmanmarkkinoiden kehitys siivittivät viljanhinnat ennätysnousuun. Viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn kannattavuus jäi silti kustannusten kasvun myötä edellisvuoden tasolle.

Vuoden 2022 tuotantopanokset, kuten esim. lannoitteet ja energia ovat huomattavasti kalliimpia kuin edellisvuonna. Jos viljanhinnat pysyvät samoina kuin 2021 myyntikaudella ja sadosta saadaan keskiverto, kustannusnoususta huolimatta viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn keskimääräinen kannattavuus jopa kohenee viime vuoteen verrattuna. On kuitenkin huomattava, että viljelyn kannattavuus olisi kohenemisestakin huolimatta heikko.

Muun kasvinviljelyn kannattavuus sen sijaan painuu huomattavan heikoksi. Samoin myös kasvihuonetuotannon kannattavuuden ennustetaan heikkenevän.

Kotieläintuotanto lujilla

Viime syksynä kohonneet viljanhinnat nostavat kotieläintilojen rehukustannuksia, mikä näkyy täysimääräisenä vasta tänä vuonna.

Nykyhinnoilla maidontuotannon kannattavuuskerroin painuu noin 0,2:een. Muiden nautakarjatilojen kannattavuuskerroin putoaa lähes nollaan, eli yrittäjätuloa ei jää lainkaan. Myös sika- ja siipikarjatalouden kannattavuus heikkenee selvästi.

– Kotieläintilojen heikko kannattavuus vaikeuttaa niiden selviämistä akuutista maksuvalmiuskriisistä, jonka tuotantopanosten hintojen nousu on aiheuttanut. Suurilla, vasta investoineilla tiloilla maksuvalmiuden riskien realisoituminen on kohtalokasta. Lisäksi alkutuotannon keskittyminen yhä pienemmälle tilajoukolle kasvattaa koko elintarvikeketjun riskejä, kuvailee erikoistutkija Jukka Tauriainen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Maitotilojen keskikoko jatkaa kasvuaan pienimpien tilojen lopettaessa tuotantonsa. Kymmenen vuotta sitten maitotiloja oli vielä 9 000. Nyt jäljellä on enää puolet siitä. Tuotetun maidon määrä on kuitenkin säilynyt samana.

Ennusteet Taloustohtorissa

Vuosien 2021 ja 2022 talousennusteiden pohja-aineistona on käytetty 735 kannattavuuskirjanpitoyrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2020. Vuoden 2021 yrityskohtaisissa ennusteissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain.

Vuoden 2022 ennusteessa hintatason oletettiin asettuvan edellisvuoden viimeisen kvartaalin tasolle lukuun ottamatta viljakasveja, joiden keskihintojen oletettiin pysyvän viime satokauden tasolla. Tänä vuonna peltoviljelykasvien satojen oletetaan asettuvan vuosien 2016–2021 keskiarvosadon tasolle. Ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Yrityskohtaisista tuloksista on laskettu painotetut keskiarvot kuvaamaan noin 32 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia. Painotuksessa on otettu huomioon maatalouden tilarakenteen muutos Luken rakennekehitysennusteen avulla.