Siirry pääsisältöön

Vahva panostus metsien tutkimukseen luo kestäviä ratkaisuja huoltovarmuuteen ja vihreään siirtymään

Blogi
|
22.5.2023
|
Mikko Kurttila
|
Johanna Kohl
|
Meri Kallasvuo
|
Anne Tolvanen

Metsillä on merkittävä rooli paitsi kansantalouden ja huoltovarmuuden kannalta, myös ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa. Vastuullinen luonnonvarojen käyttö biopohjaisten innovaatioiden raaka-aineena on keskeisessä roolissa nopeuttamassa vihreää siirtymää. Onnistuakseen se edellyttää tulevaisuuden ennakointia, tutkimuksen tuottamia ratkaisuja sekä kykyä priorisoida tavoitteita ja yhteensovittaa metsiin liittyviä erilaisia tarpeita.  

Soveltavan metsäntutkimuksemme vahvuus syntyy koko arvoketjun kattavasta ja monitieteisestä asiantuntemuksesta, pitkäaikaisista kokeellisista tutkimuksista saaduista aineistoista, tulosten mallinnuksesta ja niiden pohjalta laadituista sovelluksista sekä eri mittakaavan vaikutusanalyyseistä. Laaja-alaisuus antaa mahdollisuudet huomioida metsien käytön vaikutukset yhteiskuntaan, vesistöihin, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Tämä kokonaisvaltainen asiantuntemus auttaa kehittämään uusia tuotteita ja palveluita koko metsäbiotalouden arvoketjuun – metsän jalostuksesta, hoidosta ja korjuusta aina uusiin tuotteisiin saakka.  

Esimerkkinä tästä on Savonlinnan kasvullisen lisäyksen laboratoriossa tehtävä työ. Siellä kehitetään uudenlaisia kasvulliseen lisäykseen perustuvia taimituotannon menetelmiä. Näille menetelmille on kysyntää paitsi Suomessa myös kansainvälisesti, sillä niiden avulla saadaan jalostushyödyt nopeutetusti käytäntöön. Se on myös yksi esimerkki alueille syntyneistä huippututkimukseen perustuvista innovaatioekosysteemeistä.  

Kestävä metsäbiotalous vahvistaa kansantaloutta

Muuttuvat ympäristötekijät ja nopeat kehityskulut yhteiskunnassa edellyttävät uusia tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja. Lukessa olemme tunnistaneet hallitusohjelman muotoilun tueksi keskeiset tavoitteet metsien hoidolle:  

Kestävä ja vastuullinen metsäbiotalous vahvistaa kansantaloutta. Tämä vaatii talouden, ilmasto- ja biodiversiteettikysymysten yhteensovittamista. Meidän on haettava ratkaisuja metsien kasvun lisäämiseen, sillä muuttuva ilmasto tuo mukanaan haasteita. Valtakunnan metsien inventointia on kehitettävä niin, että sen avulla voimme paremmin seurata talouskäytössä olevien metsien monimuotoisuuskehitystä ja kehittää metsänhoidon käytäntöjä. 

Siirtymä fossiilisesta energiasta kotimaiseen uusiutuvaan energiaan lisää huoltovarmuutta ja kriisinkestävyyttä. Tätä varten on selvitettävä energian huoltovarmuuteen vaikuttavia tekijöitä, metsäenergian saatavuutta, alueellista saatavuutta suhteessa kysyntään, tutkia metsäenergian varastointia, logistiikkaa sekä tarkastella terminaalien optimaalista sijaintia.  

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa metsät ovat avainroolissa. Turvemaat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä maankäyttösektorilla. On välttämätöntä selvittää maankäytön kasvihuonekaasuvaikutuksia ja kehittää menetelmiä ilmastoviisaalle suometsien ja turvepeltojen käytölle. Lisäksi on tutkittava keinoja arvioida ja vähentää ruoantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä. Jotta sopeudumme ilmastonmuutokseen, meidän on kehitettävä keinoja torjua kasvavia tuhoja metsätaloudessa ja ruoantuotannossa sekä jalostaa uuteen ilmastoon sopeutuvaa kasvimateriaalia. 

Metsien kasvu ja kehitys tapahtuvat hitaasti. Tästä syystä rahoituksen ja sillä toteutettavan tutkimustoiminnan on oltava pitkäjänteistä. Metsät ovat vihreän siirtymän ja huoltovarmuuden kannalta niin keskeisiä, ettei niiden soveltavasta tutkimuksesta kannata tinkiä. 

Kommentit

Lisää uusi kommentti

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestien estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta.
Tällä kysymyksellä varmistetaan, että kommentoija on ihminen ja estetään robottien lähettämä roskaposti.