Siirry pääsisältöön

Maatalouden kannattavuuskuvassa vieläkin tummia sävyjä

Uutinen
|
31.1.2023

Luonnonvarakeskus (Luke) on päivittänyt kannattavuuskirjanpidon vuoden 2021 ennakkotulokset ja vuoden 2022 ennustetulokset. Vuonna 2021 maatalouden suhteellinen kannattavuus kipusi heikosta sadosta huolimatta parhaaseen tulokseen sitten vuoden 2007. Vuoden 2022 tulosta painaa erityisesti tuotantokustannusten nopea kohoaminen.

Yrittäjätulosta leikkautuu viidennes

Vuonna 2021 maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen yrittäjätulo oli ennakkotulosten mukaan noin 23 400 euroa. Kannattavuuskerroin oli 0,52, eli yrittäjätulo kattaa 52 prosenttia yrittäjäperheen oman työn palkkatavoitteesta ja oman pääoman korkotuottotavoitteesta. Keskimääräinen kokonaispääoman tuottoprosentti jäi -0,2 prosenttiin, eli yritykset eivät tuottaneet korkoa niihin sijoitetulle pääomalle. Yritysten kannattavuutta paransi myyntituottojen ja tukien kasvu. Kustannukset pysyivät vuoden 2020 tasolla.

Vuonna 2022 yritysten keskimääräinen kokonaistuotto kasvaa noin 20 prosenttia yli 230 100 euroon tilaa kohti. Tuotantokustannukset ilman yrittäjäperheen palkkavaatimusta ja oman pääoman korkovaatimusta kohoavat 27 prosenttia 211 800 euroon tilaa kohti.

Kun kokonaistuotosta vähennetään kustannukset, saadaan yrittäjätulo. Keskimääräinen yrittäjätulo pienenee reilun viidenneksen 18 300 euroon tilaa kohti. Kannattavuuskerroin painuu 0,44:een ja kokonaispääoman tuottoprosentti -1,0:aan.

Kasvinviljelyn kannattavuus parani

Vuonna 2022 viljakasvien tuottajahinnat kohosivat selvästi. Lisäksi viljasato oli 38 prosenttia edellisvuotta suurempi, kuten Luken marraskuussa julkaisema satoarvio osoittaa. Näiden seurauksena viljatilojen tuotot kasvoivat. Viljelykustannukset kasvoivat erityisesti lannoitteiden ja energian kallistumisen myötä.  Kustannusten kasvusta huolimatta viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn kannattavuuskerroin kohoaa 0,89:ään. Muun kasvinviljelyn kannattavuuskerroin kohoaa 0,49:ään.

Avomaapuutarhatuotannon kannattavuus näyttää ennusteen mukaan harppaavan ylöspäin. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä muun muassa vihannesten hintakehityksen ja satoarvion suhteen. Otoksen pieni koko lisää myös ennusteriskiä.

Kasvihuonetuotannon tuotantokustannusten nousu painaa kannattavuutta alaspäin usean vuoden nousun jälkeen. Erityisesti energian hintojen kohoaminen vaikuttaa tulokseen voimakkaasti

Kotieläintuotannon kannattavuus näyttää heikolta

Ennusteen mukaan maitotilojen kannattavuuskerroin alenee 0,59:stä 0,21:een vuonna 2022. Tuottajahintojen nousu ja edellisvuotta parempi sato kasvattivat maitotilojen keskimääräisen kokonaistuoton yli 440 000 euroon. Tuotantopanosten kallistuminen söi kuitenkin tulosta niin, että yrittäjätuloa jäi vain 17 500 euroa tilaa kohti.

Muiden nautakarjatilojen kannattavuus heikkenee vielä enemmän kuin maitotiloilla. Kannattavuuskerroin painuu alle nollan, eli yrittäjätuloa ei jää lainkaan.

Sikatilojen kannattavuuskerroin heikkenee kustannusten kasvun myötä 0,60:een, ja kannattavimman tuotantosuunnan, siipikarjatalouden, 1,33:een. Siipikarjatalouden kannattavuusennuste on pienen otoksen vuoksi muita kotieläintalouden tuotantosuuntia epävarmempi. Lisäksi siipikarjatilojen yrittäjätulo on tuotannon laajuuteen verrattuna pieni. Tämä heikentää ennusteen tarkkuutta, sillä pienet tuotteiden tai tuotantopanosten hintamuutokset heijastuvat moninkertaisina yrittäjätuloon ja kannattavuuteen.

Korkeammat viljan ja energian hinnat heikentävät kotieläintilojen tulosta vielä tänäkin vuonna, joskin tuottajahintojen kohoaminen näyttää paikkaavan tilannetta. Viljojen futuurihinnat eurooppalaisissa pörsseissä eivät lupaa hintojen nousua tulevalla kasvukaudella. Tuotantopanosten kalleus asettaa edelleen haasteita kasvinviljelytilojen taloudelle, pohtii Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Ennusteiden taustaoletuksista

Vuoden 2022 talousennusteiden pohja-aineistona on käytetty 660 kannattavuuskirjanpitoyrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2021 ja 76 yrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2020. Vuoden 2022 yrityskohtaisissa ennusteissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatoarviot kasveittain. Ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Yrityskohtaisista tuloksista on laskettu painotetut keskiarvot kuvaamaan noin 31 200 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia.