Siirry pääsisältöön

Koko Suomen kattava kasvillisuusinventointi alkaa – tulokset kertovat metsäluonnon tilasta

Uutinen
|
19.5.2021

Luonnonvarakeskus (Luke) aloittaa koko Suomen kattavan metsä- ja suokasvillisuuden inventoinnin toukokuun aikana. Inventointi aloitetaan Etelä-Suomesta ja vuosien 20212022 aikana inventoidaan 25 vuotta sitten tutkitut koealat eri puolilta Suomea. Kasvillisuudessa 25 vuoden aikana tapahtuneet muutokset kertovat luonnon monimuotoisuuden tilasta sekä metsätalouden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Tutkimuksen rahoitus kootaan useasta lähteestä. Rahoittajista Luke, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Hako Ollikaisen säätiö ovat rahoituksen jo myöntäneet.

− Kasvillisuusinventoinnin avulla selviää, ovatko mallien ennustamat muutokset, kuten metsäkastikan leviäminen Pohjois-Suomeen, jo tapahtumassa, ja millä alueilla olisi tarve reagoida muutoksiin esimerkiksi metsänuudistamisen suunnittelussa, kertoo tutkimusprofessori Raisa Mäkipää Lukesta.

Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Mäkipään mukaan aluskasvillisuuden määrää koskevat tulokset tarkentavat myös maaperän hiilivaraston muutosten laskentaa kasvihuonekaasuinventaariossa.

Muutokset kasvillisuudessa kertovat myös siitä, miten koko metsäekosysteemi on muuttunut, sillä kasvillisuus vaikuttaa suoraan ja välillisesti moniin eläinlajeihin, maaperän lämpötilaan, kosteuteen ja ravinteiden kiertoon sekä marjasatoihin.

Tutkittavilta koealoilta mitataan myös puusto ja arvioidaan puulajien latvuspeittävyydet. Puuston mittaukset tehdään valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) käytetyillä menetelmillä. Lisäksi mitataan ja arvioidaan lukuisia kasvupaikkaa, metsikköä, puustoa ja metsänkäsittelyä koskevia muuttujia.

− Näiden tietojen avulla voidaan myös syvällisesti analysoida kasvillisuuden muutoksiin johtaneita syitä, sanoo projektin vetäjä, tutkija Tiina Tonteri Lukesta.

 

Kuva 1. Inventointilohkojen sijainti Suomen kartalla ja kahden neliömetrin kokoisten kasvillisuusnäytealojen (4−6 kpl) sijainti 300 m² koealalla (oikealla). Kullakin inventointilohkolla on Pohjois-Suomessa potentiaalisesti kolme ja Etelä-Suomessa neljä koealaa. Yhteensä koealoja on 3000.

Alustavia tuloksia vuoden 2021 lopussa

Alustavista tuloksista viestitään ensimmäisen kerran vuoden 2021 lopussa. Koko maan kattavan aineiston päätuloksista kerrotaan vuoden 2022 lopussa, ja keskeiset julkaisut valmistuvat vuoden 2023 lopussa. Tämän jälkeen aineiston käyttö jatkuu hankkeen aikana laajentuvan yhteistyöverkoston kanssa.

Hanke julkaisee kasvillisuusaineiston avoimena datana. Tämä mahdollistaa aineiston laajan hyödyntämisen tutkimuksessa ja siihen perustuvien työkalujen ja palvelujen tuotannossa.

Kasvillisuusinventointi on nimetty Operaatio Mustikaksi ja sitä voi seurata somessa #OperaatioMustikka.