Hoppa till huvudinnehållet

Presentation

Naturresursinstitutet (Luke) är ett forskningsinstitut som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. Dess uppgift är att främja såväl en konkurrenskraftig näringsverksamhet utifrån en hållbar användning av förnybara naturresurser som välfärd och landsbygdens livskraft.

Luke har cirka 1 300 anställda och 22 verksamhetsorter i Finland.

Verksamhet

Naturresursinstitutet tar fram lösningar på frågeställningar kring en hållbar och lönsam användning av förnybara naturresurser genom fyra fenomendrivna forskningsprogram. Varje år driver Naturresursinstitutet mer än 700 forskningsprojekt, inklusive ett hundratal EU-projekt. År 2021 publicerade institutets forskare över 700 referentgranskade vetenskapliga publikationer. Forskningen utgör cirka 70 procent av Naturresursinstitutets verksamhet.

Utöver forskningsuppgifterna sköter Naturresursinstitutet lagstadgade myndighetsuppgifter och framställer Finlands officiella livsmedels- och naturresursstatistik.

Naturresursinstitutets verksamhet styrs av institutets strategi samt det årliga resultatavtalet med jord- och skogsbruksministeriet. EU-reglering och nationella bestämmelser definierar Naturresursinstitutets myndighetsuppgifter. Statistikverksamheten styrs dessutom av statistiklagen och statistikförfaranden.

Naturresursinstitutets arbetssätt styrs av institutets uppförandekod och värderingar.

Naturresursinstitutet har i sin forskningsverksamhet förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens principer för god vetenskaplig praxis.

Finansiering

Naturresursinstitutets totala budget 2020 uppgick till cirka 125 miljoner euro. Av finansieringen var cirka 60 procent (75 mn euro) statlig budgetfinansiering som anvisats via JSM och cirka 35 procent (40 mn euro) projektfinansiering från andra källor. Dessutom uppgick finansieringen av samprojekt med företag till cirka 7 miljoner euro.

Anställda

Naturresursinstitutet har cirka 1 300 anställda, av vilka cirka hälften är forskare och hälften är andra experter, stödpersonal för forskningen samt ledningspersonal. Det råder en jämlik fördelning mellan män och kvinnor i personalstyrkan. År 2019 var Naturresursinstitutets totalindex för arbetstillfredsställelse 3,82, vilket var klart högre än snittbetyget inom staten 2019.

Verksamhetsorter

Naturresursinstitutet har 22 verksamhetsorter i Finland och dessutom två forskningssamarbetsorter. Institutets huvudverksamhetsställe finns i Vik i Helsingfors.

Samarbete

Luke är ansvarig för driften av flera nätverk.

Historia

Naturresursinstitutet bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL) samt Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.