Luke.fi- ja stat.luke.fi-sivustot ovat uudistuneet. Lue lisää
Siirry pääsisältöön

Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen Lappiin

Demometsä

Hankkeen tavoitteena on luoda metsänkäsittelyn demonstraatioalueet Lappiin Rovaniemen alueelle. Selvittää metsänkäsittelymentelmien vaikutukset metsänuudistumiseen, kasvuun, metsäluonnon monimuotoisuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen.

Lue lisää hankkeesta

 

Luonnonvarakeskus (Luke) käynnistää yhteistyössä Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa hankkeen, jossa esitellään peitteistä metsätaloutta ja tutkitaan sen vaikutuksia. Hankkeen tavoitteena on lisätä käytännön metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä. Tutkimusosiossa selvitetään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistumiseen sekä ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta verrattuna tasaikäisrakenteiseen metsänkäsittelyyn.

Hankkeessa perustetaan Rovaniemelle Metsähallituksen maille seitsemän demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään perinteisen tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen, niin sanotun peitteisen metsätalouden, menetelmiä maastossa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Suomen aluekehitysrahasto.

Nykyisin erityisesti yksityismetsänomistajat ovat kiinnostuneita peitteisestä metsänhoidosta. Aihe kiinnostaa myös valtion metsien hoidosta vastaavaa Metsähallitusta, koska sen avulla metsätaloutta voitaisiin harjoittaa sellaisilla alueilla, joissa avohakkuisiin perustuvat metsätalousmenetelmät eivät ole suotavia ja hyväksyttyjä.

Erityisesti Lapissa on tarve saada lisätietoa peitteisestä metsänhoidosta, sillä monet elinkeinot kuten matkailu ja poronhoito toimivat samoilla alueilla kuin metsätalous. Tästä on seurannut elinkeinojen välisiä yhteentörmäyksiä. Metsätalouden kannalta on tarpeen etsiä uusia keinoja, joiden avulla elinkeinojen välisiä konflikteja pystytään lieventämään.

Metsäopetus Lapissa tarvitsee opetuskohteita, jotka sopivat tasaikäismetsän kasvatuksen opetuksen tarpeisiin. Demonstraatiokohteet tarjoavat oppimisympäristön sekä metsäammattilaisten että metsäopiskelijoiden koulutukseen. Hanketoimijat tulevat järjestämään kohderyhmille retkeilyjä demonstraatioalueille.

Vuoden 2014 alussa voimaan tullut metsälaki mahdollistaa peitteisen eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen, jossa hyödynnetään nykyistä enemmän metsien luontaista rakennetta ja dynamiikka. Peitteisessä metsänkasvatuksessa vältetään laajoja avohakkuita. Puita poistetaan joko yksitellen harvennuksen tapaan tai metsään tehdään vain pieniä aukkoja.

 

 

Yläreunan valokuva: Esa Huhta, Luke; kuvakollaasin valokuvat: Kimmo Ervola, Ville Hallikainen ja Jonna Saari