Siirry pääsisältöön

Ruokahävikkitietopohja vahvistunut – huoli tulevaisuudesta painaa

Blogi
|
11.9.2023
|
Kirsi Silvennoinen
|
Inkeri Riipi
|
Juha-Matti Katajajuuri

Ruokahävikin vähentämistyössä on meneillään paljon hyviä asioita. Silti meitä tutkijoita painaa huoli. Euroopan komissio on asettanut jäsenmaille tavoitteeksi pienentää elintarvikejätteen määrää kolmanneksella ketjun loppupäässä eli kotitalouksissa. Tämä edellyttää merkittävää muutosta kodeissa, joissa muutos vaikuttaa olevan hidasta.

Kotitaloudet aiheuttavat suurimman osuuden elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrästä elintarvikeketjussa. Ruoan poisheittäminen koetaan pääsääntöisesti ikävänä ja harmittavana asiana, mutta monet tekijät vaikuttavat siihen, ettei asenne johda välttämättä hävikin vähenemiseen. Ruokaan liittyy monia toiveita, kuten turvallisuus ja terveellisyys ja ne menevät usein hävikin vähentämisen edelle. Ruoka on osa päivittäisiä toimintoja ja siksi rutiinien merkitys myös korostuu. Hävikin vähentämiseksi tarvittaisiin siis muutoksia jokapäiväiseen arkeen, kun kauppalistojen tekemiseen tai tähteiden hyödyntämiseen.

Sitovat tavoitteet hävikin vähentämiseksi kotitalouksissa ovat todella suuria. Miten voimme varmistua siitä, että saisimme kotitaloudet laajasti talkoisiin mukaan. Toisena huolena on,  onko meillä tulevina vuosina riittävästi resursseja tehdä tarvittavia mittauksia, kun nykyinen hallitus leikkaa julkisen sektorin menoja. Vain mittaamalla voimme luotettavasti arvioida sekä elintarvikejätteen että ruokahävikin määrää Suomessa ja varmistaa, että suunta on oikea.

Vaikka jotkin asiat vaativatkin vielä parannusta, ruokahävikin vähentämistyössä on otettu myös huimia harppauksia eteenpäin.

Yhdenmukaista tietoa EU-maista – Suomessa jätelaki ohjaa oikeaan suuntaan

Alkuvuodesta julkaistiin ensimmäiset yhteisillä ohjeilla kerätyt EU:n elintarvikejätetiedot maittain ja ruokaketjun sektoreittain alkutuotannosta kotitalouksiin asti komission asettaman delegoidun päätöksen mukaisesti (2019/1597). Tietojen keräys on ollut Lukessa iso ponnistus. Jatkossa ilmoitamme tiedot vuosittain Eurostatille, joka kokoaa tiedot yhteen. Tulemme tekemään myös tarkempaa analyysia, miten tietojen keräystä ja tutkimusmenetelmiä voidaan tulevaisuudessa parantaa ja yhtenäistää. Päättäjien on varmistettava, että työtä ruokahävikin vähentämiseksi voidaan tehdä.

Meillä Suomessa uusi jätelaki (714/2021) ja -asetus (978/2021) velvoittaa elintarvikealan toimijoita pitämään kirjaa syntyvästä jätteestä (kirjanpitovelvollisuus) ja lahjoittamaan ylijäänyt, mutta edelleen syömäkelpoinen ruoka, jos mahdollista. Nämä ovat hyviä uudistuksia ja antavat hyvän pohjan työssä ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi. Lainsäädännön uudistuksista on myös kiinnostuttu muissa Pohjoismaissa, sillä vastaavanlaisia velvoitteita ei muilla ole. Luke on laatinut yrityksille oppaan elintarvikejätteen kirjanpidon avuksi. Seuranta auttaa paitsi elintarvikejätteen kirjaamisessa, myös kustannusten hallinnassa ja motivoi toimijoita elintarvikejätteen vähentämiseen.

Ruoan uudelleenjakaminen on erittäin tärkeä osa hävikin vähentämistä ruokaketjussa. Ruokaa voi jäädä yli hyvästä ennakoinnista huolimatta alkutuotannosta, teollisuudesta, kaupoista, tukuista, joista onkin jo perinteisesti lahjoitettu erilaisille järjestöille. Nyt kannustetaan myös ravitsemispalveluita lahjoittamaan, alalla on edelleen potentiaalia lisätä lahjoittamista. Tätäkin työtä kehitetään myös EU-tasolla eteenpäin ja komission työryhmä työskentelee edistääkseen ruoan uudelleenjakamista: tavoitteena on tukea hyviä käytäntöjä, joilla jäsenmaat voivat samaan aikaan vähentää hävikkiä jätehierarkian mukaisesti, lisätä ruoan hyödyntämistä sekä parantaa kaikkein heikoimpien asemaa ja ravitsemusta.

Oikein hyvää syksyä ja muistakaa syödä kaikki omenat! Niistä saa vaikka mehua!

Mitä Luke tekee ruokahävikin vähentämiseksi?

  • Luke on Suomessa määrätty vastaavaksi asiantuntijalaitokseksi, jonka tehtävänä on kerätä ja raportoida tiedot elintarvikejätteestä komissiolle vuosittain. Elintarvikejäte- ja ruokahävikin seurantahankkeessa on rakennettu systemaattista järjestelmää vertailukelpoisten tietojen ja aikasarjojen luomiseksi. Myös kansallisen ruokahävikin tiekartan rakentaminen on keskeinen osa hanketta.
  • Luke on osallistunut Suomen ympäristökeskuksen vetämään CIRCWASTE-hankkeeseen tutkimalla ruokahävikkiä monesta eri näkökulmasta. Hankkeen loppuseminaarissa 26.10. Lukella on sessio ruokahävikistä ja biokierrosta: esittelemme Ruokahävikkitiekarttaa, ravitsemispalveluiden hävikin vähentämistä ja ruoan uudelleenjakamisen kehittämistä.
  • Uudessa ROMANCE-hankkeessa kehitetään mittaamista ja sen menetelmiä, kokeillaan uusia vähentämiskeinoja sekä viestinnän mahdollisuuksia yhdessä ravitsemispalveluyritysten kanssa.
  • Hävikkifoorumi- ja Let´s not waste food -hankkeissa perehdytään kuluttajiin ja ruokahävikkiin. Hävikkifoorumihankkeessa on etsitty uusia keinoja ohjata ja tukea kuluttajia kohti pienempää hävikkiä. Let´s not waste food -hankkeessa tutkittiin nuoria kuluttajia Suomessa, Liettuassa ja Tanskassa ja heidän hävikkikäyttäytymistään. 
  • Food Waste Ecosystem-hankeessa tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun ruokaekosysteemiä, vähentää ruokahävikkiä ja uudelleenjakaa ruokaa.  Hankkeessa ovat mukana alueen tärkeät kunnalliset ruokapalvelut ja muita alan toimijoita ja yrityksiä.