Hoppa till huvudinnehållet

De registrerades rättigheter

EU:s allmänna dataskyddsförordning garanterar de registrerade ett flertal rättigheter med vilka de registrerade kan bestämma över behandlingen av sina personuppgifter i många olika situationer. De registrerade kan utöva följande rättigheter i förhållande till Naturresursinstitutet till den del som Naturresursinstitutet är personuppgiftsansvarig för de registrerades personuppgifter. Omfattningen av rättigheterna och deras utövande är enligt dataskyddslagstiftningen beroende av syftet med behandlingen av personuppgifterna.

Begäran om insyn i registeruppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt till tillgång till sina personuppgifter. Om du vill kontrollera vilka uppgifter om dig som finns lagrade i Naturresursinstitutets register kan du göra det med den bifogade blanketten Begäran om insyn i registeruppgifter. Begäran om insyn i registeruppgifter kan också vara fritt formulerad, om begäran innehåller de uppgifter som motsvarar blanketten.

Skicka den ifyllda och undertecknade begäran om insyn till Naturresursinstitutets registratorskontor per post till Naturresursinstitutet, Ladugårdsbågen 9, 00790 Helsingfors eller som skyddad e-post till kirjaamo@luke.fi. Observera att vanlig oskyddad e-post inte är datasäker. Du kan använda tjänsten Turvaposti för att skicka det skyddade e-postmeddelandet.

Identiteten hos den som lämnat begäran ska kontrolleras med rimliga åtgärder. För att bekräfta identiteten ska den registrerade vid behov lägga fram en identitetshandling med foto på plats på registratorskontoret.

I regel är lämnandet av begäran om insyn i registeruppgifter och behandlingen av begäran avgiftsfria vid Naturresursinstitutet. Om den registrerades begäranden är uppenbart ogrundade eller orimliga, i synnerhet om de upprepas, kan Naturresursinstitutet ta ut en rimlig avgift som motsvarar de administrativa kostnader som genomförandet av de begärda åtgärderna medför.

Avgörandet i ärendet meddelas inom en månad från mottagandet av begäran.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss rätta eller komplettera felaktiga eller ofullständiga uppgifter som rör dig.

Rätt till radering

Du har rätt att kräva att uppgifter som rör dig raderas ur våra system inom de ramar som fastställs i dataskyddsförordningen. Rätten till radering kallas också ”rätten att bli bortglömd”.

Den personuppgiftsansvarige ska radera dina personuppgifter i följande fall:

 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre dina uppgifter för det ändamål för vilka de samlats in/behandlats.
 • Du återkallar ditt samtycke och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter.
 • Du invänder mot behandlingen av dina uppgifter och det saknas berättigade skäl för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring.
 • Dina uppgifter har behandlats på olagligt sätt.
 • Dina uppgifter måste raderas på grund av lagstiftning.
 • Dina uppgifter har samlats in med din vårdnadshavarens samtycke i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. e-handel och sociala medier).

Den personuppgiftsansvarige måste dock inte radera dina personuppgifter om de av motiverade skäl är nödvändiga för följande ändamål:

 • Yttrande- och informationsfriheten
 • Efterlevnad av lag
 • Som ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige
 • Allmänt intresse – till exempel arkivering, forskning eller statistikföring
 • Fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk

Rätt till begränsning av behandling

I vissa på förhand fastställda fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personliga uppgifter. Begränsningen innebär att den personuppgiftsansvarige får behandla dina uppgifter endast med ditt samtycke, för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, på grund av allmänt intresse eller skydd av en annan persons intressen.

Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter i följande fall:

 • Du anser att uppgifterna är felaktiga.
 • Dina uppgifter behandlas på olagligt sätt, men du vill inte att de raderas helt.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre dina uppgifter för det ursprungliga ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har gjort en invändning mot behandlingen av dina uppgifter (begärt att de inte ska behandlas alls), men det slutliga beslutet övervägs fortfarande.

Vanligen är begränsandet av behandlingen endast tillfälligt.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall kan du också invända mot behandlingen av dina personuppgifter, dvs. begära att dina uppgifter inte behandlas alls.

Det är möjligt att göra invändningar om den personuppgiftsansvarige behandlar dina uppgifter på grund av allmänt intresse eller myndighetsutövning eller sitt berättigade intresse. Om det handlar om behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan du göra invändningar mot behandlingen utan att motivera det. I övriga fall kan du göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter om du har en särskild orsak som hänför sig till din specifika situation.

Behandlingen av personuppgifter för direktmarknadsföring ska avslutas omedelbart efter att uppgiften om invändningen har tagits emot. I övriga fall ska behandlingen av personuppgifter avbrytas medan beslutet och det eventuella avslutandet av behandlingen prövas, om den personuppgiftsansvarige inte kan bevisa en berättigad grund för fortsättningen av behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Rätt till dataportabilitet gör det möjligt för den registrerade att få ut personuppgifter om sig själv och använda dem på nytt för egna ändamål i andra tjänster.

Det är möjligt att utöva rätten för sådana uppgifter som rör dig eller som du själv lämnat in till oss, och som behandlas genom automatiserad behandling antingen på grundval av ditt samtycke eller fullgörandet av något annat avtal mellan oss. Du har rätt att få ut dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Överföringen av informationen får inte påverka tredje parters rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av den registrerades personuppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen har hen rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Klagomålet ska lämnas in särskilt i den medlemsstat där den registrerade har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. I Finland är den behöriga myndigheten dataombudsmannen.