Siirry pääsisältöön

Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa

Biopeitto

Kaivostoiminnan merkittävimmät ja pitkäkestoisimmat ympäristövaikutukset liittyvät kaivannaisjätteiden, erityisesti sulfidipitoisten rikastushiekkojen ja sivukivien läjitykseen ja niistä syntyviin happamiin ja metallipitoisiin suotovesiin. Kaivosjätealueiden oikeaoppinen sulkeminen ja jälkihoito ovat oleellinen osa ympäristövaikutusten hallintaa. Biopeitto-projektin tavoitteena on kehittää biohiilipohjaisia sulkemisratkaisuja kaivosteollisuuden tarpeisiin.

- Wiki-pohjainen tietokanta projektin tuloksista/tutkituista peittoratkaisuista
- Maisemointiohjeet rikastushiekkakentälle.
- Uusi ja innovatiivinen ratkaisu, jolla sidotaan hiiltä, vähennetään ympäristöhaittoja, kierrätetään ravinteita ja lisätään työpaikkoja.
- Lisätään biohiilen valmistuksen osaamista alueella
- Edistetään kiertotaloutta alueella