Hoppa till huvudinnehållet

Samarbetsformer

Vi erbjuder olika modeller för forskningssamarbete för alla slags behov. Våra grundmodeller är medfinansierad forskning och kundfinansierad forskning. De skiljer sig åt på flera sätt och har olika villkor för rättigheter till projektens resultat och användning av dessa. Vi erbjuder även public–private-partnerskap och stöd för kommersialisering av forskningsresultat.

Medfinansierad forskning

Resultaten från Naturresursinstitutets egna och medfinansierade projekt är i regel Naturresursinstitutets egendom. Resultaten kan dock överföras till företag genom licensavtal eller andra avtal.

De kommersiella möjligheterna och det immateriella skyddet för forskningsresultaten säkerställs innan de publiceras.

Vi publicerar alltid resultaten av medfinansierade undersökningar, och en enskild partner kan inte hindra publiceringen av resultaten av ett gemensamt projekt med ett affärsverk. Även offentlig forskning som finansieras av fonder omfattas av den offentliga forskningen vid Naturresursinstitutet.

Ansvarsfullt genomförande av forskning och internationell jämförande utredning är en central faktor för forskningsinstitutens kvalitetssäkring. På Naturresursinstitutet utvärderar vi kontinuerligt vår forskning med hjälp av interna och externa granskningar.

Kundfinansierad forskning

Vi erbjuder kundfinansierad forskning på ett transparent, jämlikt och opartiskt sätt för alla företag vars verksamhet inte strider mot Naturresursinstitutets verksamhetsidé och principer för vetenskaplig praxis.

Om inte annat avtalas ger Naturresursinstitutet företaget rättigheterna till resultaten av den kundfinansierade forskningen och anser att betalningen för resultaten ingår i finansieringen av företagets projekt.

Naturresursinstitutets kundfinansierade, marknadsbaserade verksamhet ska vara ekonomiskt lönsam, det vill säga åtminstone täcka kostnaderna för verksamheten. Vi behandlar våra kunder lika och följer en konsekvent prissättningspolicy. Genom kundfinansierad verksamhet utvecklar vi forskningens samhällspåverkan.

Vi håller all information som fås i kundrelationerna och som rör kunderna samt projektresultaten hemliga, om inte de är offentliga eller om kunden inte har gett sitt tillstånd att offentliggöra dem. Varje anställd hos Naturresursinstitutet ansvarar för behandling av uppgifter i enlighet med interna anvisningar för dataskydd. Vi lämnar inte ut kunduppgifter till parter som inte har tillstånd att behandla dem.

Samarbete mellan offentliga och privata sektorn

Naturresursinstitutets projekt som genomförs i samarbete mellan offentliga och privata sektorn är oftast uppbyggda kring nya, framväxande teman. Gemensamt för dessa teman är att alla deltagande företag är intresserade av dem, även om företagen kan vara verksamma inom olika bioekonomiområden. Syftet med offentlig-privata samarbetsprojekt är att skapa ny kunskap och expertis som kan publiceras i stor skala och användas i marknadsföringssyfte. Projektet kan inte direkt användas för produktutveckling vid de deltagande företagen.

Naturresursinstitutet äger projektets resultat. Forskningen är offentlig och potentialen för att skydda resultaten definieras innan resultaten eventuellt publiceras. Samarbetspartner som finansierar projektet kan inte förhindra att resultaten publiceras. De har dock primära förhandlingsrättigheter gällande användningen av resultaten.

Naturresursinstitutet kan överföra äganderätten till och användningen av resultaten efter att ha fått ersättning för industriell äganderätt och upphovsrätt. Ersättningen ska fastställas på ett transparent och opartiskt sätt. Vid fastställning av ersättningen kan företagens satsning på projektet beaktas.

Kommersialisering av forskningsresultat

På Naturresursinstitutet anser vi att ett nära samarbete med företag och delning av kunskap och teknik med företag är det bästa sättet att garantera att uppfinningarna kommer ut på marknaden till nytta för samhället.

Naturresursinstitutet har en noggrant definierad process för att identifiera och utnyttja uppfinningar som forskningen producerar. En uppfinningsguide med tillhörande anmälningsprocess och styrningspraxis har tagits fram för att belöna uppfinnaren, men också för att garantera säkerheten med iakttagande av lagligheten och framtida marknadsanvändning av uppfinningen.

Naturresursinstitutet följer lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Arbetstagaren anmäler i enlighet med lagen sin uppfinning till arbetsgivaren, som inom fyra månader beslutar om den ska överta uppfinningen. Under denna tid fastställer Naturresursinstitutet uppfinningens ägarskap och marknadspotential samt möjligheterna till satt skydda och utnyttja den, samt söker det bästa sättet att överföra uppfinningen till affärsgemenskapen.

Ibland kan uppfinningar vara patenterade eller på annat sätt underställda immateriella rättigheter. Det här innebär att endast innehavaren av patenträttigheter har rätt att använda den nya informationen i kommersiella sammanhang. Naturresursinstitutet förhandlar gärna med företag om licensavtal eller andra avtal som möjliggör överföring av immateriella rättigheter efter ansökningsprocessen för patentskydd eller till och med medan den pågår.

Vid överlåtelse av de immateriella rättigheter som projektet ger upphov till har Naturresursinstitutet rätt till en ersättning enligt marknadspris, som kan vara en engångsersättning eller basera sig på intäkter eller royalties.
Naturresursinstitutet arbetar också för att forskare ska kunna fortsätta forska i ämnet även efter att ett tekniköverföringsavtal har undertecknats.

Effektivt och smidigt samarbetet genom Naturresursinstitutets Public Private Partnership-finansieringsinstrument (PPP)

Naturresursinstitutet lanserar varje år ett visst antal nya forskningsöppningar enligt sin nya PPP-modell. PPP-projekten är forskningsprojekt med stark koppling till Naturresursinstitutets strategi och forskningsprogram samt näringslivets framtida behov och sker före konkurrensutsättning.

Projekten samfinansieras av Naturresursinstitutet och flera företag och andra organisationer i värdekedjan. Projekten är inte beroende av extern offentlig finansiering, utan kan startas snabbt med tanke på Naturresursinstitutets och företagens gemensamma behov. Naturresursinstitutet genomför de här projekten.

Företagen och organisationerna kan påverka uppgörandet av forskningsfrågor samt styra projekt och har förmånsförhandlingsrätt till den IPR som uppstår i samband med forskningsarbetet enligt samma principer som exempelvis Business Finland (före detta Tekes) i offentliga finansierade projekt. Naturresursinstitutet äger den IPR som uppstår i projekten och strävar efter att skydda de resultat som är viktiga för näringslivet innan de offentliggörs.  I övrigt produceras resultaten av projekten vetenskapligt av Naturresursinstitutet. Naturresursinstitutets finansieringsandel i konsortierna är 30–50 procent.