Siirry pääsisältöön

Puutavaranmittaus: tehdasmittauksen valvonta, virallinen mittaus, muuntoluvut ja neuvonta

Testaus, mittaus ja diagnostiikka

Puutavaranmittauksella tarkoitetaan jalostamattoman puutavaran määrän ja laadun mittaamista kauppahinnan (luovutusmittaus), palkan (työmittaus) tai urakointimaksujen (urakointimittaus) määrittämistä varten. Puutavaranmittausta säännellään lainsäädännöllä. Lakien ja asetusten tarkoituksena on turvata puutavaran mittauksessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan ja mittaustulosten luotettavuus.

Jalostamattomalla puutavaralla tarkoitetaan kaikista puun osista eli rungosta, kuoresta, kannosta, juurista ja oksista tehtyjä puutavaralajeja riippumatta siitä, mihin käyttötarkoitukseen ne menevät. Jalostamatonta puutavaraa ovat siten esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuden käyttämä kuitupuu, saha- ja vaneriteollisuuden käyttämä tukkipuu ja energiateollisuuden käyttämä energiapuu eri muodoissaan. Jalostamattomaksi puutavaraksi katsotaan myös sahateollisuuden tuottama teollisuushake ja -puru.

Luken puutavaranmittaukseen liittyvät palvelut:

Mittauksissa käytettävät muuntoluvut

Luonnonvarakeskus antaa määräykset puutavaranmittaukseen liittyvistä yleisistä muuntoluvuista (mittauslaki 14 §). Määräyksenantovaltuus on rajattu mittauksen tekniseen toteuttamiseen, ja se kohdistuu käytännössä muuntolukuihin ja näiden käyttöön liittyviin ohjeisiin. Muuntoluvut liittyvät esimerkiksi puutavaran kehys- ja kiintotilavuuden tai painon ja kiintotilavuuden välisiin laskennallisiin  muuntoihin (muuntoluvut, pdf). 

Puutavaran tehdasmittauksen valvonta

Puutavaran tehdasmittauksella tarkoitetaan perusmittausta (luovutus-, työ- tai urakointimittaus) erityisellä puutavaran mittaus-, jalostus- tai terminaalipaikalla. Valtaosa tehdasmittauspaikoista on sahalaitosten sekä sellu- ja paperitehtaiden puutavaran vastaanottopaikkoja.

Valvontamittauksissa selvitetään puutavaranmittauslain vaatimusten noudattaminen tehdasmittauksessa. Tarkoitus on huolehtia siitä, että tehtaiden oma puutavaranmittausorganisaatio toimii ja mittauksessa päästään oikeaan tulokseen. Tehdasmittauksen valvonnan perustana on tehdasmittausilmoitus, jonka tehdasmittaaja on velvoitettu toimittamaan Luonnonvarakeskukseen. Tehdasmittauksen valvontaa ja valvontamittauksia tekevät Lukessa työskentelevät viralliset mittaajat.

Tehdasmittausilmoitukset tehdään sähköisen palvelun kautta:

Valvontamittauksesta pidetään pöytäkirjaa, joka sisältää virallisen mittaajan päätöksen. Virallisen mittaajan päätöksestä voi valittaa hakemalla muutosta puutavaranmittauslautakunnasta.

Puutavaran tehdasmittauksen valvonnasta säädetään tarkemmin puutavaran mittauslain 6 luvussa.

Virallinen mittaus

Puutavaranmittausta (luovutus-, työ- tai urakointimittaus) koskeva erimielisyys voidaan ratkaista virallisella mittauksella. Virallista mittausta voi hakea puutavaran mittausosapuoli. 

Virallista mittausta pyydetään toimittamalla hakemus Luonnonvarakeskuksen kirjaamoon. Hakemus on toimitettava 14 vuorokauden kuluttua mittaustuloksen tiedoksisaannista. Jos mittausosapuoli on jo hyväksynyt mittaustuloksen, virallista mittausta ei voi enää pyytää.

Virallinen mittaus toimitetaan, jos

  1. mittausosapuolten kesken on syntynyt erimielisyyttä mittaustuloksesta tai mittaustulokseen vaikuttavasta tekijästä
  2. mittausosapuolille tulee erimielisyyttä mittauksesta sovittavista asioista.
  3. toinen osapuoli ei osallistu mittaustoimitukseen sovitulla tavalla.

Virallisen mittaajan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla puutavaranmittauslautakuntaan. Valitus lähetetään mittauslautakunnan puheenjohtajalle.

Puutavaran virallisesta mittauksesta säädetään tarkemmin puutavaran mittauslain 5 luvussa.

Puutavaranmittaukseen liittyvä neuvonta

​​​​​​​Virallisten mittaajien tehtäviin kuuluu puutavaranmittaukseen liittyvä neuvonta.

Keskeisten toimijoiden tehtävät ja valtuudet

Puutavaranmittausta koskevan lain valvonnan ylin johto kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on huolehtia puutavaran mittauslain mukaisista tutkimus- ja kehittämistehtävistä ja puutavaranmittaukseen liittyvien yleisiä muuntolukua koskevien määräysten antamisesta. Luonnonvarakeskus on virallisten mittaajien työnantaja.  

Virallisten mittaajien tehtävänä on puutavaran tehdasmittauksen valvonta, mittauserimielisyyksien ratkaiseminen virallisella mittauksella ja mittaukseen liittyvä neuvonta. Viralliset mittaajat käyttävät tehtävässään julkista valtaa ja toimivat tuomarin vastuulla.

  • Virallinen mittaaja Ahti Weijo, toimialue: Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa sekä Ahvenanmaa

  • Virallinen mittaaja Tapio Wall, toimialue: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi

Puutavaran mittauslautakunta on puutavaranmittauksen muutoksenhakuelin. Virallisen mittaajan päätökseen tyytymätön mittausosapuoli (virallinen mittaus) voi hakea muutosta valittamalla mittauslautakuntaan. Vastaavasti tehdasmittauksen valvontaan liittyvät asiat siirretään mittauslautakunnan käsiteltäväksi, jos virallinen mittaaja ja tehdasmittaaja ovat eri mieltä mittaukseen oleellisesti vaikuttavasta asiasta.

Nelivuotiskaudella 1.11.2021–31.10.2025 puutavaran mittauslautakunnan puheenjohtajana toimii rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen, Suomen metsäkeskus ja varapuheenjohtajana elinkeinopäällikkö Jouni Väkevä, Suomen metsäkeskus. Mittauslautakunnan käsittelyä haetaan puheenjohtajalta.

Puutavaranmittauksen neuvottelukunta koostuu puutavaranmittauksen keskeisten osapuolten edustajista. Neuvottelukunnan  tehtävänä on antaa lausuntoja, tehdä ehdotuksia puutavaran mittauksen kehittämiseksi sekä edistää ja ylläpitää hyviä mittauskäytäntöjä. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa puutavaranmittauksen neuvottelukunnan nelivuotiskausiksi. Neuvottelukunnan toimikausia on 1.11.2021–31.10.2025. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen maa- ja metsätalousministeriöstä ja varapuheenjohtajana Johanna Routa Lukesta.

Suositukset ja oppaat

Energiapuun mittaus

Energiapuun mittaukseen sovelletaan puutavaran mittauslakia.

Tarkennuksia puutavaran mittauslain soveltamisesta energiapuuhun.

EMIL-energiapuun mittauslaskuri, (selainsuositus Chrome tai Firefox)

  • EMIL-energiapuun mittauslaskurin käyttöohje (pdf).
  • Mittauslaskuriin ei sisälly käyttäjätukea. Mittauslaskurin suunnittelusta ja toteutuksesta vastanneet tutkijat ja asiantuntijat vastaavat mittauslaskuria koskeviin tiedusteluihin ja ottavat vastaan palautetta mittauslaskurin toiminnasta ja käytettävyydestä.
  • Luke ja Ilmatieteen laitos eivät ota vastuuta mahdollisista mittausvirheistä mittauslaskuria käytettäessä.

EPPU-energiapuun mittauslaskuri (.xls)

  • Käyttäjä vastaa sovelluksella tehtyjen määritysten oikeellisuudesta Energiapuun mittausoppaan mukaisesti.
  • Ohje: 1. tallenna tietokoneelle ja 2. avaa Excelissä ja salli makrot