Uutiset Ilmasto

Ilmastonmuutos etenee arktisella alueella nopeammin kuin muualla. Sen vaikutukset yltävät ympäristössä tapahtuvista muutoksista elinkeinojen sekä kulttuurien muutokseen. Arktisten maiden tiivis yhteistyö on keskeistä ilmastonmuutosratkaisuja etsittäessä.

Kaikissa arktisissa maissa tehdään aktiivista tutkimusta ja kehitetään käytäntöjä, joilla hyvän elämän ja hyvinvoivan ympäristön edellytykset turvataan myös tulevaisuudessa. Näiden ratkaisujen levittäminen maasta toiseen on keskeistä, jotta aikaa ei hukata pohtimalla asioita, jotka on jo toisaalla ratkaistu. – Arktisen alueen tapahtumat koskettavat koko maapalloa. Nyt käsillä olevassa murrostilanteessa on tärkeää yhdessä pohtia ja suunnitella, miten muutoksiin sopeudutaan, sanoo tutkija Jaana Sorvali Luonnonvarakeskuksesta.

Yhteisille ongelmille yhteisiä ratkaisuja

Arktisia maita yhdistävät monet ilmastonmuutoksessa korostuvat haasteet ja sopeutumistarpeet.  Suuri haaste kohdistuu elämän perusedellytysten, kuten ruuan, puhtaan juomaveden ja energian saannin turvaamiseen arktisten alueiden asukkaille. Ruoantuotantoa ja arktista luontoa uhkaavat etelästä lämpenemisen myötä leviävät vieraslajit.

Ilmaston muuttuessa on kiinnitettävä huomiota perinteisten elinkeinojen (kalastus ja porotalous) ja alkuperäiskansojen oikeuksiin ja kulttuurien säilymiseen sekä luontoon kytkeytyviin elinkeinoihin ja luontoalueisiin. – Yksi tärkeiksi nousseista elinkeinoista on luontoon pohjautuva matkailu, jonka pitää melko nopeasti kehittää tapoja sopeutua ilmaston ja sesonkien muutoksiin, sanoo tutkimusprofessori Seija Tuulentie Lukesta. Myös metsien monikäyttö, eli muu kuin puuntuotantoon keskittyvä metsätalous, on keskeinen elementti arktisen alueen kulttuureissa ja taloudessa. – Ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsien monikäytölle ei ole paljon tietoa. Tätä teemaa on yhdessä lähdettävä pohtimaan, erikoistutkija Rainer Peltola Lukesta sanoo.

Luonnonvarakeskuksen koordinoima ACAF-hanke (Arctic Network for Climate Adaptation and Food Security) on arktisen sopeutumisen verkostoitumishanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälistä arktisten toimijoiden yhteistyötä, rakentaa kumppanuusverkostoja sekä tuoda esille uusia ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Hankkeen toiminnan rahoittaa ulkoministeriö.

ACAF-hanke järjestää 15.11.2021 kaksi seminaaria, joissa keskitytään arktisten maiden sopeutumishaasteisiin ja niiden ratkaisuihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metsien monikäyttöä sekä ruokaturvaa koskeviin kysymyksiin sekä eri maiden sopeutumisratkaisuihin. Tilaisuuksissa on useita alansa huippuasiantuntijoita, joita on mahdollista myös haastatella. Tilaisuudet järjestetään hybridimuodossa: osa puhujista ja yleisöstä osallistuvat tilaisuuksiin paikan päällä Rovaniemellä, Korundin kulttuurikeskuksessa ja osa verkon suoran lähetyksen välityksellä.  Tilaisuuksiin on tiedotusvälineillä vapaa pääsy.