Vastuullinen elintarvikeketju toimialakohtaiset globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja mittarit (VEKKA)

VEKKA

Alkamispäivä

01.03.2020

Päättymispäivä

31.03.2023

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttaminen edellyttää ruuantuotannon ja -kulutuksen kestävyyden tarkastelua. Ruokaketjun ja alkutuotannon vastuullisuustyötä tulee edistää tieteellisesti, tutkimus- ja sidosryhmälähtöisesti, SDG tavoitteet ja toimialojen erityispiirteet huomioiden. Kullekin tuotantoalalle tulisi kehittää omat, koko tuotantoketjun kattavat vertailukelpoiset vastuullisuuden toiminnalliset kriteerit ja mittarit integroituna kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hanke on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja toimialajärjestöjen kanssa.

Projektin tavoitteet:

Määrittää ja tunnistaa elintarvikesektorin eri toimialoille tutkimuslähtöisesti kestävyyden eri osa-alueiden (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen) kriittisimmät tekijät

Käynnistää interaktiivinen kehitystyö keskeisimmistä kestävän kehityksen mittareista ja niihin liittyvistä raja-arvoista tiedelähtöisesti yhteistyössä valittujen toimialojen kanssa

Sitoa mittarit osaksi globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) ja hyödyntää niitä sidosryhmäviestinnässä

Tuottaa ensimmäinen versio toimialakohtaisista, kestävän kehityksen mukaisista vastuullisuuskriteereistä ja mittareista

Viiden työpaketin avulla arvioidaan tieteellisen ja yritysaineiston perusteella, vastuullisuuden määrittelyä valituilla toimialoilla; analysoidaan vastuullisuuden hallintaa (kriittiset kohdat), tunnistetaan mittaamiseen liittyvät haasteet sekä tuodaan ne SDG tarkastelukehikkoon. Näiden pohjalta muodostetaan yhteisesti hyväksytty näkemys mittareista ja niiden kehittämisestä yhdessä valittujen toimialojen kanssa sekä viedään ehdotus laajempaan sidosryhmäkontekstiin tarkastelua varten. Hankkeessa luodaan viitekehys vastuullisuuskriteerien tarkasteluun elintarvesektorilla, joka on hyödynnettävissä myös muille alatoimialoille/koko ruokajärjestelmään. Hanke tuottaa tieteellisesti tutkittua kilpailukyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä tukevaa tietoa alkutuotantoon ja elintarvikesektorille.Katso myös