Siirry pääsisältöön

Luontoarvoiltaan arvokkaiden maatalousalueiden osuus

1.10.2015
|
Päivitetty 4.1.2023

Luontoarvoiltaan arvokkaiden maatalousalueiden eli HNV-maatalousmaan (High Nature Value farmland) osuus kuvastaa niiden alueiden määrää, joilla on edellytykset ylläpitää tavanomaista monipuolisempaa kasvi- ja eläinlajistoa.

HNV-maan määrä ja osuus sekä koko maassa että Manner-Suomessa on laskenut aikavälillä 2006 - 2022. Laskeva kehitys on selittynyt etupäässä kotieläintilojen, luonnonlaitumien ja pysyvien laitumien määrän vähenemisellä.  On todennäköistä, että HNV-alueiden katoaminen vähentää viiveellä myös maatalousluonnon monimuotoisuutta.

HNV-maatalousmaan määrän tuleva kehitys riippuu ennen kaikkea siitä, missä määrin Suomessa pystytään turvaamaan pienimuotoiseen laiduneläinten hoitoon perustuvan maatalouden harjoittaminen kohtalaisen suurella määrällä maatiloja. Vapaaehtoiset ympäristösopimukset ovat tässä myös ratkaisevassa roolissa.

Luontoarvoiltaan arvokkaiden maatalousalueiden osuudet koko maassa ja Manner-Suomessa

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Luontoarvoiltaan arvokkaiden maatalousalueiden eli HNV-maatalousalueiden (High Nature Value farmland) indikaattori kuvaa maatalousmaiden monimuotoisuutta tukevien elinympäristöjen runsautta. HNV- alueiden kansallinen arvio on tehty vuodesta 2006 alkaen.

HNV-maiden Suomeen sopiva laskentamalli on laadittu Suomen ympäristökeskuksessa. Tiedot laskentaa varten ajetaan Ruokaviraston rekisteritiedoista.

Yksittäisten maatilojen arvottamisessa käytetään yhteensä viittä osamuuttujaa (ominaisuustietoa), jotka ovat laskettavissa tukirekisterien tietoaineistoista. Näitä osamuuttujia ovat luonnonlaidun- ja niittyperuslohkojen osuus käytössä olevasta maatalousmaasta, ympäristösopimuksiin kuuluvien alueiden osuus, peltolohkojen reunatiheys, ekstensiivisen viljelyalan osuus ja onko tila nauta-lammas-hevos- tai vuohitila. HNV-indikaattorin rakenteesta lisää HNV-maatalousmaan määrän alueelliset kehitystrendit 2006-2013 sekä seurantaindikaattorin päivittäminen ohjelmakaudelle 2014-2020 -loppuraportissa.

Indikaattori on yksi yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seurantaindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2024.