Uutiset Kala, Maatalous, Metsä, Monimuotoisuus, Riista, Ympäristö

Suomen ympäristökeskuksen SYKE ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksessä ”EU:n biodiversiteettistrategian 2030 vaikutus Suomen kannalta” tuotettiin taustatietoa, jotta Suomi voi tehokkaasti osallistua muun muassa EU:n biodiversiteettistrategian 2030 yksityiskohtien ja toimeenpanon suunnitteluun ja jotta strategian tavoitteet voidaan huomioida Suomen kansallisen biodiversiteettistrategian suunnittelussa. Työssä tarkasteltiin Suomen lähtötilannetta strategian sisältämien suojelu- ja ennallistamistavoitteiden osalta ja pyrittiin arvioimaan vaikutuksia, mikäli tavoitteet toteutettaisiin täysimääräisesti. Vaikutusten arviointi Suomen kannalta on vielä alustavaa, sillä tavoitteet koskevat pääosin koko EU:ta, eikä tavoitteita ole jyvitetty yksittäisille jäsenmaille. Tavoitteiden määritelmät kaipaavat vielä suurelta osin tarkentamista.

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa selvitystä esiteltiin sidosryhmille ja muille toimijoille maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön järjestämässä webinaarissa tiistaina 15.6.2021. Selvityksen tilasivat maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Selvitys julkaistaan verkossa elokuussa.

Biodiversiteettistrategian vaikutusten arvioinnissa tarvitaan tavoitteiden kokonaisvaltaista tarkastelua

SYKEn ja Luken yhteisessä selvityksessä pystyttiin tekemään vasta alustavia tarkasteluja eri tavoitteiden lähtötilanteesta ja vaikutuksista. Tämä johtuu ensiksikin siitä, että tavoitteet koskevat osittain koko EU:n aluetta, eikä tavoitteita ole jyvitetty yksittäisille jäsenmaille. Toiseksi, tavoitteiden ja niissä käytettyjen käsitteiden tulkinta on vielä osittain epäselvää. Kolmanneksi, arvioinnissa käytettävissä olevien aineistojen ja menetelmien laatu vaihtelee tavoitteittain, mikä vaikuttaa eri tavoitteiden lähtötilanteen ja vaikutusten arvioinnin tarkkuuteen.

Suomella on hyvät valmiudet saavuttaa osa ennallistamistavoitteista. Suojelutavoitteiden osalta päämäärä on kunnianhimoinen, mutta ekologisen kestävyyden kannalta tarpeellinen. Suojelutavoitteiden toteuttamisen taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan tarkempaa tietoa elinympäristökohtaisesta suojelutarpeesta. Lisätietoa tarvitaan myös strategian eri tavoitteiden synergioista ja ristikkäisvaikutuksista.

Useiden strategiassa esitettyjen tavoitteiden osalta tutkimus-, seuranta- ja tilastotietojen keräämisen kehittäminen on tärkeää. Tämä tarjoaisi mahdollisuuden parantaa tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja vaikutusten mittaamista. Esimerkiksi ympäristöriskien ja riskien yhteisvaikutusten arvioimista varten tarvitaan monitieteistä, paikkaan sidottua ympäristötietoa tuottavaa ja käytäntöön vietävää tutkimusta siitä, mikä on milläkin paikalla ympäristön kannalta kokonaisuudessaan paras ratkaisu.