Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

Turvepäästö

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on todentaa mittauksiin perustuen turvemaiden viljelystä syntyvän ympäristökuormituksen määrä ja koostumus sekä kartoittaa viljelijöiden välittömästi käytössä olevat keinot ja niiden vaikuttavuus päästöjen vähentämisessä. Syntyviä tuloksia voidaan käyttää täydentämään käsitystä turvemaiden viljelystä syntyvästä ympäristökuormitusriskistä ja apuna kuormituksen mallinnuksessa. Hankkeen tavoitteena on kertoa kohderyhmälleen, mitä muutoksia ilmaston ennakoitu lämpeneminen tuo mukanaan ja kuinka muutoksiin olisi hankealueen maataloudessa jatkossa varauduttava. Hanke toteutetaan Luken Ruukin toimipisteeseen rakennetulla mittauskentällä, jossa saadaan mitattua talousmittakaavassa (22 ha) toteutettujen viljelykiertojen tuottamien salaojavaluntojen ja tuotannosta mitattujen kasvihuonekaasujen vuosittain tuottama kuormitus sekä viljelyn vuotuiset hiili- ja ravinnetaseet.

Kumppanit