Metsähakkeen keinokuivauksen vaikutus hankintaketjun kannattavuuteen

LODIBI

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

30.06.2019

Tiivistelmä

Euroopan Unioni on asettanut bioenergian tuotannolle kunnianhimoiset tavoitteet: Suomelle on asetettu tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuus 38%:iin, ja Ruotsin peräti 49%:iin vuoteen 2020 mennessä. Sekä Suomi että Ruotsi ovat uusiutuvan energian hyödyntämisessä Euroopan, jopa maailman kärkimaita. Uusiutuvista polttoaineista suurimmat kasvutavoitteet on asetettu puuperäisiin polttoaineisiin, etenkin metsähakkeeseen. Metsähakkeen hyödyntämisen tehostaminen on perusteltua - etenkin kun tällä hetkellä suurin osa bioenergiasta tuotetaan metsäteollisuuden sivutuotteista (jäteliemet, kuori ja puru), ja tätä energialähdettä ei enää merkittävästi voida lisätä ilman ratkaisevaa globaalia lopputuotteiden kysynnän kasvua. Kuten tiedämme, globaaliin metsäteollisuuden tuotteiden kysyntään Suomi ja Ruotsi eivät valitettavasti suoranaisesti voi vaikuttaa. Sen sijaan metsähakkeen nykyistä tehokkaampaa hyödyntämiseen Suomella ja Ruotsilla on kaikki tarvittavat mahdollisuudet. Viime vuosina esimerkiksi pieniläpimittaisen energiapuun teknistaloudellisista tuotantomahdollisuuksista on Suomessa ja Ruotsissa hyödynnetty karkeasti vain noin puolet (Suomi) tai ainoastaan kolmasosa (Ruotsi). Metsähakkeen tuotannon merkittävä lisääminen edellyttää kuitenkin aitoja innovaatioita, jotka voivat pohjautua joko keskitettyihin tai hajautettuihin järjestelmiin. Suomalaisen ja ruotsalainen pohjoisen maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi on perusteltua kehittää metsähakkeen tuotantoon innovaatioita, jotka pohjautuvat hajautettuihin järjestelmiin. Tällöin turvataan maaseudun elinkeinojen pysyvyys, ja luodaan samalla uutta yritystoimintaa pienille paikkakunnille.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Projektin päätavoitteena on selvittää, voidaanko metsähakkeen keinokuivauksella parantaa toimitusketjun kannattavuutta ja luoda uusia entistä tehokkaampia metsähakkeen arvoketjuja. Tavoitteena on selvittää hakkeen keinokuivauksella saatavat hyödyt metsäenergiatuotannon eri vaiheissa (logistiikka, varastointi, lämmöntuotanto). Konkreettisena tavoitteena on luoda toimintamalli mikä mahdollistaa keinokuivauksen hyödyntämisen myös käytännön haketuotannossa.

Hankkeessa testataan bioraaka-aineiden kuivaukseen kehitettyä konttikuivurin (SFTec Oy) soveltuvuutta metsähakkeen kuivaukseen. Tarkoituksena on selvittää voidaanko hakkeen keinokuivaamisella parantaa metsähakkeen käytettävyyttä, materiaalitehokkuutta ja jalostusarvoa (laatua) sekä tehostaa hakkeen koko toimitusketjua. Sidosryhmille suunnattu näytöskuivaus on tarkoitus toteuttaa kesällä 2018