Perunan kuorirokon epidemiologian erityispiirteet ja torjunta Suomessa

Kuorirokko kuriin

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

30.06.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Perunan kuorirokko on merkittävä perunan ulkoista laatua pilaava kasvitauti. Sitä aiheuttaa Spongospora subterranea -mikrobi, joka toimii myös perunan maltokaariviruksen levittäjänä. Kuorirokko aiheuttaa huomattavia satotappioita tärkeimmillä perunantuotantoalueilla maailmanlaajuisesti. Suomessa kuorirokkotaudin aiheuttamat haitat ovat lisääntyneet jatkuvasti ja ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän kuorirokon ja maltokaariviruksen uhkaa. Siksi uusien taudinhallintakeinojen löytäminen näiden tautien torjuntaan on entistä tärkeämpää.

Hankkeen tavoitteena on selvittää kuorirokkomikrobin epidemiologiaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä keskittyen erityisesti niihin elinkierron osiin tai tekijöihin, joilla oletetaan olevan vaikutusta kuorirokon esiintymiseen ja kehittymiseen Suomen oloissa. Hankkeessa tuotetun tiedon avulla pyritään löytämään uusia Suomen oloihin sopivia kuorirokon hallintakeinoja, joiden avulla pystytään varautumaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomaan kasvaneeseen kuorirokon ja maltokaariviroosin riskiin.