Siirry pääsisältöön

Pohjoismaisen metsätalouden osaamista mukaan EU:n metsäpolitiikkaan

Vuosi 2021 toi sääntelyvyöryn EU:sta

Vuonna 2021 Euroopan komissio julkaisi suuren joukon metsiin liittyviä EU-tason politiikkatoimiehdotuksia. Vaikka EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, eri sektoripolitiikat, erityisesti ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikat, vaikuttavat suoraan tai välillisesti metsien käyttöön. Komissio esitteli muun muassa lukuisia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä säädöksiä osana Fit for 55-valmiuspakettia. Myös EU:n metsästrategia julkaistiin.

Lisäksi komissio julkaisi kestävän rahoituksen ilmastotavoitteiden arviointikriteerit ja metsäkatovapaat tuotteet -asetusehdotuksen sekä edisti EU:n biodiversiteettistrategian toteuttamista. Yhteistä ehdotuksille on, että niissä korostetaan metsien roolia ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden kannalta ja että metsien talouskäyttö jää vähemmälle huomiolle. Usein ehdotuksissa myös tarjotaan samanlaisia toimintatapoja ja kriteerejä kaikille kasvillisuusvyöhykkeille ottamatta huomioon eroja luonnonolosuhteissa tai metsien rakenteessa.

EU-politiikan seurantaa tiivistettiin – yhteydenpito meppeihin ja komissioon aktiivista

Luonnonvarakeskus on lisännyt sekä EU:n päättäjille suunnattua, tutkimustietoon perustuvaa tiedonvaihtoa, että omaa metsiin liittyvän EU-politiikan seurantaa. Pandemia-aikana Luke järjesti useita vuorovaikutteisia virtuaalitapaamisia suomalaisten EU-parlamentaarikkojen ja komission eri pääosastojen edustajien kanssa. Tapaamisissa keskusteltiin tutkimukseen pohjautuen muun muassa metsien inventoinnista ja LULUCF-asetuksen uudistamisen tuomista haasteista kasvihuonekaasuinventaariolle.

Luke on lisäksi konsultoinut LULUCF-työhön osallistuneita meppejä, järjestänyt EU:n metsästrategian valmistelun aikaan metsäwebinaarin EU-päättäjille ja esitellyt Suomessa vierailleille komissaareille tutkimustuloksia.  Boreaalisia metsiä koskevia tutkimustuloksia on tuotu osaksi päätöksentekoa muun muassa eri politiikkatoimiehdotuksiin liittyvien julkisten kuulemisten kautta.

Tiedon lisäämisen kautta vaikutuksia politiikkaan

Luken EU-politiikkatyöllä on pyritty lisäämään päättäjien tietämystä boreaalisen vyöhykkeen metsistä sekä pohjoismaisesta metsätaloudesta. Suomalaisten meppien tietotarpeisiin vastaamalla on pystytty tuomaan tutkimustietoa osaksi päätöksentekoa ja vaikuttamaan ainakin jossain määrin siihen minkälaiseksi politiikat muotoutuvat. EU-politiikan seurantaa lisäämällä on myös pystytty avaamaan sen vaikutuksia Suomen metsäsektoriin sekä päättäjille että suurelle yleisölle kotimaassa.    

”Brysselin vierailuilla on ollut hienoa havaita, että Luonnonvarakeskuksen osaamiselle on ollut kysyntää. Tutkimustietoa tarvitaan politiikan tueksi”, sanoo Luken erityisasiantuntija Mika Mustonen. ”Kysyntä osaamiselle säilynee korkeana myös tulevina vuosina, sillä käynnissä olevien prosessien osalta työ on vielä monin osin EU:ssa kesken ja myös uusia tarpeita varmasti ilmenee””, lisää tutkija Antti Mutanen.

Kuva: Erkki Oksanen

Lisätietoa