Siirry pääsisältöön

Tilastolainsäädäntö

Taggar:

Luonnonvarakeskuksen tehtävät on määritelty Luonnonvarakeskusta koskevassa laissa (561/2014) sekä laissa ruoka- ja luonnonvaratilastoista (562/2014). Ruoka- ja luonnonvaratilastoja koskeva laki määrittää Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi tuottaa ja julkaista tilastot, jotka koskevat:
1) maatalouden rakennetta, tuotantomenetelmiä ja -panoksia, peltokasvi-, puutarha- ja kotieläintuotantoa, tuotannon vaikutuksia ympäristöön sekä maataloustuotteiden hintoja,
2) metsien taloudellista hyödyntämistä, puumarkkinoiden toimintaa, metsien hoitoa ja metsien suojelua,
3) kalastusta, vesiviljelyä, kalataloutta ja kalastustuotteiden markkinoita ja
4) elintarvikkeiden turvallisuutta.  
Lain mukaan Luonnonvarakeskuksella on laajat oikeudet kerätä tietoja maa- ja puutarhataloudesta, kalastuksesta ja vesiviljelystä, maatalous- tai kalastustuotteen jalostuksesta ja kaupasta sekä metsätaloudesta ja puun jalostuksesta ja kaupasta.


Tilastolaki
Tilastolaki (280/2004) säätää tilastojen tuottamisesta ja tiedonantovelvollisuudesta. Sen mukaan tilastoviranomaisten on pyrittävä tilastoja tuottaessaan käyttämään olemassa olevaa hallinnollista tietoa. Tiedot, joita ei saada muista lähteistä, voidaan kerätä tiedonantajilta, kunhan asiasta on neuvoteltu etukäteen tiedonantajien tai heidän etujärjestöjensä kanssa. Olemassa oleviin tiedonkeruisiin tulevista muutoksista on neuvoteltava ennalta. Tilastolaki määrittää myös tietojen luovuttamisesta tutkimustarkoituksiin ja tietojen salassapidosta. Tilastotoiminnassa on huomioitava julkisuuslain ja henkilötietolain vaatimukset.


EU:n tilastosäädökset
Kansallisen lainsäädännön lisäksi tilastotoimintaa ohjaavat EU:n neuvoston ja parlamentin sekä komission asetukset, säädökset ja päätökset. Ne koskevat EU-maiden tilastojen yhdenmukaistamista, kuten luokituksia ja muita tilastostandardeja sekä komissiolle toimitettavia tietoja ja noudatettavia aikatauluja.

Keskeinen toimintaa ohjaava asiakirja on Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä monivuotinen tilasto-ohjelma (pdf), jonka pohjalta komissio laatii vuotuisen työohjelman. Laatiessaan tilasto-ohjelman mukaisia tilastoja EU-maiden tilastovirastojen sekä EU:n tilastoviraston Eurostatin on sovellettava EU:n tilastolakia (pdf). Ylikansallisena säädöksenä se ohittaa kansallisen tilastolain, mutta käytännössä sen ja Suomen oman tilastolain välillä ei ole ristiriitoja. Eurostat on laatinut EU:n tilastolaista oppaan "Legal framework for European Statistics - The Statistical Law." (pdf).

Kansallisten tilastovirastojen pääjohtajien ESSC komitea ohjaa Euroopan unionin tilastointia. Sen alla toimii eri tilastoalueiden johtajaryhmiä, jotka koordinoivat alansa työryhmien työtä. Luonnonvarakeskus osallistuu Komission pysyvän maataloustilastoinnin komitean (CPSA):n ja sen alaisten työryhmien tilastoasetusten valmisteluun ja koordinointiin, sekä maataloustilastojen osalta Neuvoston tilastoryhmän lainsäädännön valmistelutyöhön. Luken kannalta keskeiset tilastoalueiden johtajaryhmät ovat DGAS (Directors’ group on agricultural statistics) ja DIMESA (Directors of sectoral and environmental statistics and accounts).