Uutiset Ilmasto, Maaseutu, Maatalous, Ympäristö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Taloustohtorin Kasvihuonekaasulaskenta -palveluun on liitetty uusi osio. Osiolla voidaan laskea kivennäismaan peltojen hiilivarastomuutoksista syntyvät päästöt ja nielut. Tulosten perusteella kivennäismaiden päästöt ovat pieni osa keskimääräisen tilan kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisuutta; suurimman yksittäisen päästöluokan muodostavat eloperäisten peltojen päästöt.

─ Uuden osion myötä Taloustohtorista pystyy tarkastelemaan entistä kattavammin maatalouden tuotantoperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä vuodesta 2000 alkaen, ja palvelu kattaa nyt kaikki päästötilastojen luokat, kertoo tutkimusprofessori Kristiina Regina Lukesta.

Taloustohtorin tuottama arvio kivennäismaiden hiilivarastomuutoksista perustuu kannattavuuskirjanpitotilojen satotasoihin ja muihin tiloilta kerättäviin tietoihin.

─ Laskentamenetelmänä käytetään Suomessa kehitettyä Yasso07-laskentamallia, jonka avulla arvioidaan kasvintähteiden ja lannan hiilestä maaperään jäävä osa. Menetelmällä voidaan laskea myös erityisten hillintätoimien vaikutuksia. Niistä on tällä hetkellä mukana kerääjäkasvien viljely, mutta muitakin hiilivarastoa lisääviä toimia pystytään tarvittaessa lisäämään, sanoo johtava tutkija Taru Palosuo Lukesta.

Uuden osion kehittämisen yhteydessä myös muiden Kasvihuonekaasulaskenta-palvelun päästöerien laskentaa on tarkennettu monin tavoin.

Sekä kivennäismaiden että eloperäisten peltojen tuloksia voi tarkastella verkkopalvelusta keskiarvoina alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain. Tulokset voi suhteuttaa hehtaaria tai tuotteista saatua standardoitua eurosummaa kohti. Tuloksia voi tarkastella joko päästöeräkohtaisina kokonaissummina tai yksityiskohtaisesti eriteltynä.

─ Tilakoon kasvun myötä keskimääräiset tilaa kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt kokonaisuutena ovat kasvaneet. Tuotettua euromäärää kohti laskettuna päästöt ovat kuitenkin alentuneet koko 2000-luvun ajan, kertoo Taloustohtori-kokonaisuudesta vastaava erikoistutkija Arto Latukka Lukesta.

Taloustohtori tarjoaa tietoa maatalouspoliittiselle päätöksenteolle, neuvonnalle, koulutukseen, medialle ja tietysti maatalousyrittäjille itselleen. Koska Taloustohtori tarjoaa myös kannattavuuskirjanpitoaineiston taloustiedot, voidaan palvelussa arvioida myös yritysten talouden ja ympäristövaikutusten yhteyksiä.

Omat tulokset 750 kirjanpitotilalle

Tulokset perustuvat Luken kannattavuuskirjanpitotila-aineistoon. Tulokset lasketaan palvelussa yrityskohtaisesti ja kirjanpitotilat voivat tarkastella järjestelmässä omia tuloksiaan vuodesta 2000 lähtien ja verrata niitä esimerkiksi oman tuotantosuuntansa keskimääräisiin tuloksiin. Järjestelmässä kivennäismaiden peltojen ja eloperäisten peltojen pinta-alat perustuvat kirjanpitotilojen peltolohkotietoihin.

Tulokset Taloustohtori-verkkopalvelussa

Vuonna 2018 Taloustohtorissa julkaistu Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu on ensimmäisenä järjestelmänä tarjonnut tietoja maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä tuotantosuunnittain ja myös alueittain. Juuri päättyneessä ”Hiililaskuri Taloustohtoriin” -hankkeessa palvelua laajennettiin sisältämään myös kivennäismaiden peltojen hiilitaseet, jolloin palvelu sisältää kaikki päästöjen tilastoinnissa käytetyt kasvihuonekaasuerät.

Yläreunan kuva: Yrjö Tuunanen