Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi

Virkein

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

15.02.2018

Tiivistelmä

Metsä- ja vesialueiden matkailu- ja virkistyspalveluihin liittyy merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi tarvitaan tietoa sektorin talous- ja hyvinvointivaikutuksista, kasvupotentiaalista sekä uusista innovaatiosta ja liiketoimintamahdollisuuksista. Luontoon perustuvat matkailu- ja virkistyspalvelut perustuvat vahvasti monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseen ja tuotteistamiseen. Tätä varten tarvitaan tietoa ja kokeiluideoita uudenlaisista rahoitusmalleist, joilla metsä- ja vesialueilla luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalveluja voidaan turvata ja lisätä.

Hankkeen päätavoitteina ovat i) metsien ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittäminen sekä ii) luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen uusien rahoitusmallien arviointi. Hanke tuottaa yhteenvetotietoa virkistys- ja matkailupalveluiden nykytilasta, sektorin kasvupotentiaalista sekä uuden liiketoiminnan syntymisen mahdollisuuksista. Lisäksi arvioidaan nykyisten tietovarantojen riittävyyttä, tiedon luotettavuutta ja tilastoinnin kehittämisen tarvetta. Hankkeessa arvioidaan myös Suomen olosuhteisiin soveltuvia uusia rahoitusmalleja ja kannustimia, joilla luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja voidaan turvata metsä- ja vesialueilla.

Sektorin kehittäminen liittyy useamman ministeriön toimialueisiin ja kehittämisstrategioihin, erityisesti Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekarttaan 2015–2025, valtakunnallisiin ja alueellisiin strategioihin ja kasvuohjelmiin (esim. Hyvinvointimatkailu-FinnRelax 2015, Lapin matkailustrategia 2015-2108) ja Suomen biotalousstrategiaan (TEM 2014).

Hankkeen keskeisiä käsitteitä ovat luontomatkailu, hyvinvointimatkailu, vesistömatkailu, luonnon virkistyskäyttö, ekosysteemipalvelut, rahoitusmallit.

Vuonna 2016 tehdään teema-alueen osa-alueista yhteenvetokatsaus. Vuonna 2016-2017 toteutetaan yrittäjille suunnattu kysely, ja keväällä 2017 järjestetään alan toimijoille suunnatut alueelliset työapajat. Luke toimii hankkeen koordinaattorina. Työ toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt