Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan

TurVI

Alkamispäivä

01.03.2020

Päättymispäivä

28.02.2023

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Turvemaiden ojitus on riski sekä turvemaiden hiilitaseelle että vastaanottaville vesistöille. Vedenpinnan lasku turvemailla vaikuttaa niiden kykyyn sitoa hiiltä. Luonnontilassa turvemaat toimivat hiilinieluna, mutta niiden kuivatus saattaa muuttaa niitä hiilen lähteiksi riippuen alueen maankäytöstä ja ilmastosta. Ojituksen myötä valunnan vaihtelu ja valuntahuiput kasvavat. Erityisesti ojien ulottuminen kivennäismaahan saakka lisää kiintoaine- ja fosforikuormitusta. Vedenpinnan alenemisen ja hapellisten olosuhteiden muodostumisen myötä myös turpeen hajoaminen ja ravinteiden vapautuminen voimistuu, mikä toisaalta edesauttaa puuston kasvua, mutta voi toisaalta myös lisätä ravinteiden huuhtoutumista valumavesiin sekä ilmastopäästöjä. 

Turvemaiden ojitus lisää myös valumaveden orgaanisen hiilen pitoisuutta, mikä tummentaa vesiä ja haittaa vesieliöstöä. Viime aikoina on osoitettu, että myös vanhoilta ojitetuilta soilta tuleva ravinnekuormitus on oletettua suurempaa ja pitkäkestoisempaa. 

Hankkeessa luodaan edellytyksiä sille, että metsien kasvavasta käytöstä huolimatta metsätalouden vesistökuormitusta voidaan vähentää, vesistöjen hyvän tilan saavuttamista voidaan edistää ja turvemaiden käytön kasvihuonekaasupäästöjä voidaan hillitä. Hankkeen kohdealue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. Metsäteollisuuden puunkäyttöä lisäävät investoinnit tulevat kasvattamaan Pohjois-Suomen metsien käyttöä entisestään.  Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa suopuustojen osuus puuston kokonaistilavuudesta on Suomen suurin (42 %) ja samalla suopuustojen osuus hakkuusuunnitteesta on valtakunnallisesti suurin. Pohjois-Pohjanmaan turvemaiden metsien käytön tehostaminen tulisi toteuttaa ilman, että vesistökuormitus lisääntyy. Hankkeessa hyödynnetään ja jatkokehitetään Luonnonvarakeskuksessa kehitettyä SUSI-suosimulaattoria, jonka avulla pystytään mallintamaan ojien perkauksen vaikutusta turvemaiden puuston kasvuun.