Peltohavainto

Peltohavainto

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

28.02.2019

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Havaintokoehanke tuottaa materiaalia hankkeille Ravinnepiika ja Kipakka. Luken tutkimustietovaranto ja aiempien yhteishankkeiden materiaali muodostavat hankkeen taustamateriaalin. Havaintokenttien avulla saavutetaan täysi hyöty teknologian siirtoon viljelijöille ja maaseutuyrittäjille.
2) Toteutus
Hankeaika 1.2.2016 - 31.1.2019
Luke Mikkeli ja ProAgria Etelä-Savo. Havaintokokeiden jakautuminen eri vuosille työpaketteina TP1 – TP5. Laboratorioanalyysejä sekä Lukelta että ostopalveluna kaupallisilta toimijoilta. Punahome- ja –toksiinimääritykset, erityisosaaminen Luke.
TP1. Varastokaliumin merkitys nurmituotannon tehostajana ja ravinnehävikkien pienentäjänä. Varastokalium näyttää toimivan liukoista kaliumia paremmin kaliumlannoituksen suunnittelussa. Kalium merkittävä ravinne rehunurmien sadontuotannossa ja talvehtimisen onnistumisessa. Lietelannan kaliumin käyttöarvo. Yhteistyö Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan kanssa.
•Havaintokoekenttä: tavanomaisesti viljelty timoteinurminatanurmi Karilassa 3 satovuotta, jossa käytetään lietelantaa ja verranteena mineraali lannoitus sekä nollaruutu, kaliumportaat kalisuolana. Toisen nurmikierron seuranta: sato ja sadon laatu, myös kloori sekä kivennäiset + maanäytteet liukoinen kalium ja varastokalium, myös jankon varastokaliumpitoisuus. Lieteanalyysit.
•Varastokaliumpitoisuuden kartoittaminen tiloilla Etelä-Savossa, tavanomainen ja luomu.
Vastuutaho Luke. ProAgria: tilojen varastokaliumnäytteiden otto. Raportointi Luke ja ProAgria.
TP2: Ravinteiden kierron tehostaminen: lannan hyväksikäytön parantaminen, ravinnehävikkien minimointi, ravinteiden käytön tehostaminen, ympäristötoimenpiteiden kannattavuus
•Tavanomaisilla tiloilla kevätviljan oraslevityskokeet 2 vuonna 3 tilaa = 6 koetta = > yht. 4 koetta Biosonin mädätteellä (Juvan tilat) ja yht. 2 koetta naudanlietteellä (Yrjö Ehrnrooth). Sato ja sadon laatu. Lieteanalyysit.
•Karilassa mädätteen/lietelannan syyslevitys luomunurmeen yhteistyössä Anssi Laamasen kanssa => 2 koetta ja seuraavan kevään nurmisadon, sadon laadun ja maan liukoisen typen pitoisuuksien seuranta. Lieteanalyysit.
•Viherlannoituksen ja viljelykierron merkitys viljan satotasoon. Viherlannoituksen havaintokentät tiloilla ja viherlannoituskasvien havaintokenttä Karilassa. Kasvimassan sato ja ravinnepitoisuus, muokkausajankohta, seuraavan kevään maan liukoisen typen pitoisuus.
Vastuutaho Karilassa Luke ja tiloilla ProAgria. Raportointi Luke ja ProAgria.
TP3. Maan rakenne: tiivistymisen havainnointi, korjaaminen ja ehkäisy tilatasolla
•Havaintomateriaalin hankinta maan tiivistymisen toteamiseen tilatasolla / menetelmien testaus ja selvittäminen. Maan rakenneanalyysit, tiivistymämittaukset, menetelmäkokeilut esim. jankkurointi ym. tekniikka ja syväjuuriset kasvit. Karilassa Kaliumkentällä tiivistymä lietevaunun ajojäljessä ja verranteeksi saa koskemattoman peltokohdan. Penetrometrin hankinta, anturitekniikan selvittäminen pellon märkyyden arvioinnissa.
•Peltoliikenteen suunnittelu, peltolohkon pinnan- ja reunojen muodot
Vastuutaho tiivistymismittaukset Luke ja tilatoiminta ja peltoliikenne ProAgria. Raportointi Luke ja ProAgria.
TP4 Uudet viljelykasvit, viljakasvien sadon määritys ja kasvinsuojelu
•Uudet viljelykasvit, kannattavuus ja markkinointimahdollisuudet sekä markkinointiketjun yhteistyömallit. Etelä-Savon olosuhteissa uusia kiinnostavia markkinakasveja (esim. kvinoa, spelttivehnä, öljyhamppu, kuituhamppu, syysrypsi, syysrapsi). Havaintokenttä Karilaan. Viljelytekniikka ja satotaso, sadon laadun pääkriteerit. Uusien viljelykasvien siementen saatavuus, erikoiskasvien sopimusviljely, paikallinen sadon käsittely, öljyn puristamot.
•Viljan satotason mittaaminen tilalla, tekniikan sovellukset sadonkorjuussa ja satotiedon keruussa (SampoRosenlew) 2 tilaa / vuosi => yhteensä 4 havaintokoetta.
•Punahomekokeet, Peltosiemenen siemenviljelijät (Yrjö Ehrnrooth, Juha Rytkönen, Matti Teittinen, Aimo Hämäläinen) 3 tilaa, 2 vuotena, yhteensä 6 koetta (Kipakan ryhmään mm. pakkaajien sopimusviljelijöitä mukaan). Siemenen alkuperä ja toksiinipitoisuusmääritykset, T2H2-pitoisuudet, mahdollisesti muutama jäämämääritys.
Vastuutaho Karila Luke ja tilatoiminta ProAgria. Raportointi Luke ja ProAgria.
TP5. Valumavesien hallinta. Mitä toimenpiteitä toteutetaan?
•Olemassa olevien huuhtoumatietojen analysointi. Kesälahden kosteikon data ja sen käsittely: Onko kesälahdella tulevan ja lähtevän veden analysointi erikseen?
•Mittaristot muutamaan kosteikkoon?
•Vesienhoito-ohjelman toimenpiteiden kartoitus, kosteikot, suojavyöhykkeet, kaltevat pellot
•Rannat kuntoon –pilottikohde?
Vastuutaho ProAgria. Tiedonhankinta Luke. Raportointi Luke ja ProAgria.
3) Tuotokset
Havaintokokeiden sisältämät tulokset viidestä työpaketista. Raportointi. Tiedotus- ja koulutusmateriaali KIPAKKA ja RAVINNEPIIKA -hankkeille.
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tuottaa konkreettista tietoa sekä alueellisesti että kansallisella tasolla kiertotalouden tukemiseksi.
5) Asiakkaat
Viljelijät ja elinkeinonharjoittajat, mukana olevat yritykset ja toimijat, kansallinen päätöksenteko.