Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit

PaiBiRa

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

PaiBiRa-hankkeen tavoitteena on selvittää paikallisten, nykyisellään alhaisen jalostustason biopohjaisten materiaalien alueellista potentiaalia, saatavuutta, kerättävyyttä ja niiden teknis-taloudellista soveltuvuutta rakentamiseen. Näitä materiaaleja ovat metsäteollisuuden sivuvirrat, peltobiomassat, metsäbiomassat, lampaanvilla, hamppu ja sammal sekä mahdolliset muut biopohjaiset materiaalit. Hankkeessa selvitetään materiaalien tekninen ja rakennusfysikaalinen soveltuvuus rakennusvaipan eristämiseen ja mahdolliseen muuhun rakentamiseen, testataan materiaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet, tehdään eri rakenteiden simulointimallit ja kenttätestit sekä materiaalien laatuluokittelu.
Hankkeessa tehdään eri koerakenteiden yksinkertaistetut elinkaarianalyysit, joissa analysoidaan valittujen materiaalien vaikutusta rakentamisen, rakennusten käytön aikaisiin ja käytön jälkeisiin ympäristöhyötyihin. Lisäksi hankkeessa selvitetään materiaalien käyttöönoton liiketoimintamahdollisuuksia.
Hankkeessa testataan paikallisia biopohjaisia materiaaleja, joilla on mahdollista korvata nykyisiä, ympäristölle haitallisia tai huonosti kierrätettäviä rakennusmateriaaleja. Hankkeella halutaan nostaa vähän hyödynnettyjen biopohjaisten materiaalien jalostusastetta, resurssitehokkaiden rakennusmateriaalien käytettävyyttä ja tuoda niille uusia käyttömuotoja entisten käyttömuotojen rinnalle.
Materiaalien saatavuus, kannattava korjuu ja teknis-taloudellinen kilpailukyky on kuitenkin ratkaistava ennen kuin biomassoja voi alkaa jalostaa markkinakelpoisiksi rakennus- ja sisustustuotteiksi.

Hankkeen hallinoija:
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

PaiBiRa-hankkeessa selvitetään uusien
paikallisten biopohjaisten materiaalien soveltuvuutta rakentamiseen. Hankkeessa testataan materiaaleja, joilla on
mahdollista korvata nykyisiä, energiaintensiivisiä, ympäristölle haitallisia tai huonosti kierrätettäviä
rakennusmateriaaleja.

Tutkittavia materiaaleja ovat metsäteollisuuden sivuvirrat, metsä- ja peltobiomassat, järviruoko,
turve, lampaanvilla, hamppu ja sammal sekä mahdolliset muut biopohjaiset materiaalit, joista selvitetään materiaalien maakunnallinen potentiaali, tekninen ja rakennusfysikaalinen soveltuvuus rakennusvaipan eristämiseen ja mahdolliseen muuhun rakentamiseen. Lisäksi tehdään eri rakenteiden
simulointimallit ja kenttätestit sekä materiaalien laatuluokittelu, sekä LCA ja alustavat liiketoimintamallit.