Open-air laboratories for nature-based solutions to manage environmental risks

OPERANDUM

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

OPERANDUM-hankkeen tavoitteena on torjua ja hallita ilmastonmuutoksen edistämiä veteen ja vesistöihin liittyviä ympäristöriskejä, kuten vesistöjen rehevöitymistä ja eroosiota erilaisin yhdessä kehitetyin ja testatuin luontopohjaisin ratkaisuin.

Tuotokset

Suomen osalta hankkeessa mallinnetaan ja ennustetaan vesien ravinne- ja kiintoainekuormitusten muuttumista erilaisissa ilmasto-olosuhteissa Puruveden alueella.

Ilmastonmuutos luo uusia haasteita vesistöjen ravinnnekuormituksille – OPERANDUM kehittää luontopohjaisia ratkaisuja haasteisiin

Haasteita vesistöille tuovat esimerkiksi lämpenevät talvet ja kasvavat sademäärät sekä metsien hajakuormitus. Luontopohjaisia ratkaisuja, esimerkiksi kosteikkoja tai eroosion torjuntaa kasvillisuuden avulla, toteutetaan kaikkiaan seitsemällä kohteella, nk. avoimella luontolabralla (open-air laboratory, OAL) eri puolilla Eurooppaa. Suomessa avoimena luontolabrana toimii Puruvesi Etelä-Savossa. Puruveden lisäksi tutkimusta tehdään mm. Elbe-joella Saksassa ja Po-joella Italiassa.

Puruveden alueella on jo tehty vesiensuojelutoimenpiteitä osana FRESHABIT LIFE IP -hanketta. Vuoden 2019 alussa FRESHABIT ja OPERANDUM järjestävät alueen maanomistajille ja sidosryhmille tilaisuuden, jossa vesiensuojelun ja tutkimuksen mahdollisuuksista keskustellaan tarkemmin. Kesällä 2018 alkanutta OPERANDUM -hanketta toteuttavat Luke ja Ilmatieteen laitos. Mukana yhteistyössä ovat Pro Puruvesi ry, Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen metsäkeskus, jotka osallistuvat tiiviisti myös FRESHABIT LIFE IP -hankkeeseen.