Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

MISA

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

30.11.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Tiukentuvien kansainvälisten ilmastovaateiden myötä Suomelle koituva ilmastopoliittinen rasite tulee kasvamaan lähivuosina ja -vuosikymmeneniä. Tämän takia on tärkeää pyrkiä löytämään sellaisia keinoja, joilla saavutetaan ilmastotavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Nielujen merkistys tulee korostumaan ilmastopolitiikassa. Maankäytön muutokseen liittyvinä nielupolitiikan linjauksina on kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa määritelty puuttomien alueiden metsittämismahdollisuuksien selvittäminen ja toimenpiteiden määrittäminen ja toteuttaminen metsien raivauksen vähentämiseksi erityisesti yhdyskunta- ja liikennerakentamisen yhteydessä sekä pellonraivauksen johdosta. Näiden linjausten tarkoituksenmukaisen toteuttamisen arvioimiseen tarvitaan tutkimustietoa metsäkadon vähentämisen ja metsityksen lisäämisen päästönvähennysmahdollisuuksista, kustannuksista ja muista vaikutuksista sekä näiden toimenpiteiden edistämiseen soveltuvista ohjauskeinoista.

Hankkeen päätavoitteena on kokonaisselvityksen tekeminen maankäytön muutosten syistä, mahdollisista ohjauskeinoista vähentää metsäkatoa ja lisätä metsitystä sekä tarkemmat kustannus- ja vaikutusarviot.

2) Toteutus
Hankeen toteuttamiseen osallistuu tutkijoita Luken Metsäsuunnittelu ja metsävarannot-, Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen-, Maaperän kasvukunto-, Peltokasvien tuotanto-, Politiikat, markkinat ja ennakointi- sekä Ympäristö ja yritystalous –ryhmistä. Koko hankkeen vastuullisena johtajan toimii PhD, metsätietojärjestelmien dosentti Tuula Packalen.Hankkeen sujuvan etenemisen takaamiseksi hanke on jaettu osatehtäviin, joille on nimetty vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat, että osatehtävien työt tehdään hankesuunnitelman mukaisesti ja ajallaan. Osatehtävän 1 vastuuhenkilö on tutkimusprofessori, MMT Pirjo Peltonen-Sainio, osatehtävän 2 tutkimusprofessori, Ph.D. Jussi Uusivuori, osatehtävän 3 tutkija, MMT Leena Kärkkäinen, osatehtävän 4 tutkimusprofessori, FT Kristiina Regina ja osatehtävän 5 tutkimusprofessori, Ph.D. Tuula Packalen.

3) Tuotokset
a) Parannetut/uudet menetelmät maankäytön suunnitteluun
b) ELY-keskuksittaiset arviot potentiaalisesta pinta-alasta, jonka metsityksellä saavutettaisiin maksimipäästö
c) Arviot tarkoituksenmukaisista ja hyväksyttävistä ohjauskeinoista maankäytön optimoinnin ja ilmastohyötyjen näkökulmasta
d) Arviot maankäyttösektorin toimien pitkän aikavälin khk-tase-, kustannus- ja ympäristövaikutuksista
e) Khk-inventaariomenetelmien kehittämistarpeiden määrittely

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Ohjausryhmän jäsenillä on mahdollisuus edistää omissa organisaatioissaan ja verkostoissaan tulosten käyttöönottoa. Lisäksi hankkeen tulosten hyödyntämistä edistetään hankkeen aikana aktiivisella viestinnällä sekä hankkeen päättymisen jälkeen esittelemällä tuloksia seminaareissa ja muissa sopivissa tilaisuuksissa. Tuloksista julkaistaan poliittisille päätöksentekijöille suunnatut erilliset Policy Brief –artikkelit (yht. 4 kpl) valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietokayttoon.fi -sivustolla. Lisäksi ympäristölupien käsittelijöille tuotetaan opas metsäkadon ja metsityksen ympäristövaikutuksista. Hankkeen osatehtävien yhteinen, kirjoittajaryhmittäisistä luvuista koostuva loppuraportti julkaistaan valtioneuvoston kanslian TEAS –toiminnan sähköisessä julkaisusarjassa. Hankkeessa syntyvät tieteelliset tulokset raportoidaan vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa. Tuloksista tiedotetaan Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla, jonne perustetaan hankkeen omat sivut. Hankkeen aikana hyödynnetään myös Luken ja hankkeeseen osallistuvien henkilöiden Twitter-tilejä tiedon levitykseen. Lisäksi tuloksista tiedotetaan luonnonvarakeskuksen uutiskirjeessä ja blogeissa. Uutiskirjeen tilaajina on mahdollisia tulosten hyödyntäjiä eri puolilla Suomea. Loppuraportista laaditaan tiedote, jonka mediajakelusta vastaa valtioneuvoston viestintäosasto valtioneuvoston kansliassa. Tiedote julkaistaan valtioneuvosto (www.vn.fi) ja valtioneuvoston kanslian (www.vnk.fi) verkkosivuilla. Hankkeen lopuksi järjestetään avoin seminaari, jossa kerrotaan hankkeen tuloksista.

5) Asiakkaat

eskeisimpiä hyödynsaajia hankkeen tuloksista ovat eri ministeriöt (erityisesti MMM, YM, VM, TEM), ELY-keskukset, aluehallintovirasto, maaseutuvirasto, metsäkeskus, kuntien maaseutuviranomaiset, yhdistykset (esim. metsänhoitoyhdistys), maanviljelijät, maanomistajat ja muut kansalaiset. Ministeriöt voivat hyödyntää hankkeen tuloksia raportoidessaan kansallisia toimia YK:n ilmastosopimuksen ja EU:n velvoittamissa ilmastoraporteissa. Ympäristöviranomiset saavat tietoa maankäytön muutosten ympäristövaikutuksista ja siten tukea ympäristölupien kohdentamiseen. Maaseutuviranomaisille hanke tuottaa tietoa Manner-Suomen maaseutuohjelman tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen toteuttamisen tueksi. Metsäkeskukselle, yhdistyksille (esim. metsänhoitoyhdistys), maanviljelijöille ja maanomistajille hanke tuottaa tietoa maankäytön suunnittelun tueksi. Hankkeen myötä myös yleinen tietoisuus maankäytön muutosten vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin lisääntyy.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on tarkentuneen kokonaisnäkemyksen luominen maankäytön muutosten syistä, mahdollisista ohjauskeinoista vähentää metsäkatoa ja lisätä metsitystä sekä aiempaa tarkempien kustannus- ja vaikutusarvioiden tuottaminen.

Hankkessa tuotetaan uutta tietoa ja tarkennetaan olemassa olevaa tietoa ja aineistoa maa- ja metsätalouden päästönvähennysmahdollisuuksista, päästönvähennyskustannuksista sekä tähän soveltuvista ohjauskeinoista erikseen toimijoille ja julkiselle vallalle. Hankkeessa tuotettua tietoa voidaan käyttää kasvuhuonekaasujen raportoinnin luotettavuuden parantamiseen ja tuleviin raportointitarpeisiin valmistautumiseen.