Metsäoperaatioiden tehostaminen ja laadun parantaminen olosuhdetiedon hyödyntämisen avulla

MEOLO

Alkamispäivä

29.01.2016

Päättymispäivä

30.04.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla puunkorjuun ja metsänhoitotöiden kannalta oleelliset olosuhdetiedot saadaan tuotettua kustannustehokkaasti paikkatietopohjaisiin suunnittelujärjestelmiin. Keskeisimpiä olosuhdetietoja ovat maalaji, kivisyys, maaperän boniteetti sekä maalajista, topografiasta ja säätiedoista johdettavat maaperän kosteus ja kantavuus. Hankeen tavoite jakaantuu seuraaviin osatavoitteisiin:
-Varustaa metsäkone anturitekniikalla, joka mahdollista maaperän kantavuus- ja muun olosuhdetiedon keräämiseen sekä kehittää menetelmiä kerätyn tiedon hyödyntämiseksi puunkorjuu- ja metsänhoitotöiden suunnittelussa ja toteutuksessa
-Testata staattisten kulkukelpoisuusmallien ennustamaa hilatasoista kulkukelpoisuusluokitusta käytännön olosuhteissa
-Kehittää ja testata dynaamisia kulkukelpoisuus menetelmiä, jolla säätietoa ja maaperän ominaisuustietoa hyödyntäen voidaan ennustaa maaperän kosteutta ja kantavuutta ennen korjuuoperaatioiden aloittamista
-Testata potentiaalisia kaukokartoitusmenetelmiä hilatason kulkukelpoisuusennusteiden parantamiseksi
-Kehittää ja pilotoida kustannustehokkaita ja mahdollisimman automaattisia omavalvonnan menetelmiä maasto-olosuhdetietojen tuottamiseksi metsätietojärjestelmiin

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt