Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensaatiomallit -esimerkkinä Koillis-Suomi

MAHIS

Alkamispäivä

01.01.2021

Päättymispäivä

31.12.2022

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Matkailun kasvu ja ihmisten lisääntynyt ympäristötietoisuus ovat nostaneet matkailutoimialan kestävyyden yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta matkailu on haastava kokonaisuus. Matkustaminen muodostaa suuren osan matkailun hiilijalanjäljestä, mikä on ongelmallista Pohjois-Suomen kaltaisilla alueilla, joiden saavutettavuus perustuu varsinkin kansainvälisten matkailijoiden osalta pääosin lentoliikenteeseen. 
Matkailutoimijat ovat ryhtyneet toimiin kestävyyden edistämiseksi ja vähähiilisiä ratkaisuja kehitetään matkailuyrityksissä ja kunnissa. Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä toimenpiteistä huolimatta matkailussa on haastavaa päästä aidosti hiilineutraaliuteen, minkä takia kiinnostus päästöjen kompensointitapoja kohtaan on lisääntynyt. MAHIS-hankkeen tavoitteena on kartoittaa matkailusektorille soveltuvia metsiin perustuvia kotimaisia hiilikompensaatiomalleja. Pitkällä tähtäimellä kotimainen/paikallinen vaihtoehto matkailun aiheuttamien päästöjen kompensointiin tuo kilpailu- ja imagoetua kohdealueille.
Kotimaiseen hiilikompensaatiokauppaan kohdistuu tällä hetkellä suurta kiinnostusta, mutta toiminnan laajamittaisemmaksi käynnistämiseksi tarvitaan luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Avoimuus ja luotettavuus on oltava toiminnan ja viestinnän ytimessä, jotta toiminnalle saadaan laaja hyväksyttävyys. Suomalaisiin metsiin on mahdollisuus luoda ratkaisuja matkailutoimialan tarpeisiin ja samalla kehittää uutta luontoympäristöihin perustuvaa palveluliiketoimintaa, kuten hiilikompensaatiokauppaa. Tämä tuo osaltaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös maa- ja metsätalousyrityksille. 
Hankkeen tavoitteet ja toimet jakaantuvat neljään erilliseen työpakettiin, joiden keskeisiä toimenpiteitä ovat:

  • Esiselvityksen tekeminen olemassa olevista matkailuun liittyvistä hiilikompensaatiomalleista sekä niiden soveltamisesta alueellisesti
  • Arviointikehikon luominen matkailuun liittyvien alueellisten kompensaatiomallien arviointiin
  • Matkailijoiden ja yritysten näkemysten kartoittaminen matkailun hiilikompensaatiomalleista liittyen esimerkiksi siihen, onko kompensaatiotavalla tai -kohteella merkitystä
  • Paikallisen kompensaatiomallin suunnittelu Koillis-Suomen alueelle

Hanke toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä 1.1.2021 - 31.12.2022. Toteuttajina ovat Luonnonvarakeskuksen lisäksi, Naturpolis Oy ja Oulun yliopisto. Yhteistyössä mukana ovat myös Pudasjärven Kehitys, alueen matkailuyhdistykset, puutoimialayhdistys, Metsäkeskus sekä muut metsäalan toimijat. Hankkeen kokonaisbudjetti on 299 745,52 euroa.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen (Euroopan unionin osuus + valtion osuus) ohjelmasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020. 
Linkit:
Tiedote: Koillismaalla kehitetään matkailun hiilipäästöjen kompensointimallia https://www.luke.fi/uutinen/koillismaalla-kehitetaan-matkailun-hiilipaastojen-kompensointimallia/