Jalostustieto: Ilmastohyötyjä metsänjalostuksella – avoin tietoalusta metsänjalostuksesta ja hyötyjen viennistä käytäntöön

JALOTIE

Alkamispäivä

01.04.2021

Päättymispäivä

30.11.2023

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on parantaa tietämystä metsänjalostuksesta ja jalostushyödyistä metsien kasvun, puuntuotannon kannattavuuden, puumateriaalin laadun, metsien tuhonkestävyyden ja metsien ilmastovaikutusten suhteen ja siten lisätä jalostetun metsänviljelyaineiston käyttöä metsänuudistamisessa.

Hankkeessa kootaan metsänjalostusta ja jalostettua metsänviljelyaineistoa koskeva ajanmukainen tieto helposti saatavilla olevaksi kokonaisuudeksi ja eri käyttäjiä palvelevaan muotoon. Tavoitteena on tuottaa ammatti- ja opetuskäyttöön sopiva sisältö ja samalla tarjota käytännön näkökulmia metsänomistajille ja perustietoa suurelle yleisölle.

Metsänjalostukseen liittyvät tietotarpeet selvitetään yhdessä sidosryhmien kanssa, painottaen jalostetun metsäviljelyaineiston käytön ilmastovaikutuksia sekä vaikutuksia monimuotoisuuteen ja talouteen. Tietotarpeita kartoitetaan metsänomistajien, metsäalan asiantuntijoiden, ammattilaisten, ja opiskelijoiden sekä suuren yleisön näkökulmasta. Oppilaitosten osalta selvitetään opetussuunnitelmien metsänjalostukseen liittyvät oppimistavoitteet ja oppimateriaalien tarve.

Metsänjalostuksen ja sen tulosten käytäntöön viennin osa-alueista laaditaan tietosisällöt palvelemaan eri kohderyhmiä. Perustaso palvelee suurta yleisöä ja koulujen biologian opetusta, syventävä taso puolestaan korkeakouluopetusta. Käytännön taso vastaa metsänomistajien ja metsäalan ammattilaisten tarpeisiin. Luken METSÄINFO -tietopalvelun alle luodaan avoin tietoalusta, jolle tuotava materiaali sisältää lukijaystävällisiä tekstejä, infograafeja, valokuvia, diaesityksiä, olemassa olevia videoita sekä oppilaitosten ryhmäopetukseen sopivia tehtäviä. Sivustolta luodaan linkit muihin lähteisiin kuten Metsäbiotalouden näyteikkuna -kokonaisuuteen ja Tapion sivuille. Tietoa jaetaan myös muille alustoille, jotka tavoittavat opiskelijoita ja opettajia.

Yhdessä sidosryhmien kanssa laaditaan strategia jalostustiedon jalkauttamiseksi. Hankkeesta tiedotetaan partnereiden ja yhteistyökumppaneiden verkostojen kautta. Jalostetun metsänviljelyaineiston käyttöä koskeva tieto hyödynnetään metsänhoidon suosituksissa. Jalkautusta tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa ja muun muassa valtakunnallisessa opettajille, ammattilaisille ja metsäalan opiskelijoille suunnatussa webinaarissa sekä alueellisissa työpajoissa.

Vaikuttavuus:

Hanke parantaa metsänjalostuksen tavoitteiden, periaatteiden, menetelmien ja käsitteiden ymmärrystä metsänomistajien, metsäalan ammattilaisten ja opiskelijoiden sekä suuren yleisön keskuudessa, lisää tietoa jalostetun aineiston hyödyistä ja riskeistä, mukaan lukien ilmastohyödyt, oikaisee jalostettuun aineistoon liittyviä väärinkäsityksiä, tuottaa faktoihin perustuvaa opetusmateriaalia nykyisille ja tuleville metsäammattilaisille sekä vaikuttaa myönteisesti jalostetun viljelyaineiston käyttöön.

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.